Shop Doneer

Louteren of vernietigen

Leestijd: 3 min.

We hebben nu gezien dat de Heilige Geest tegelijk een nederige dienstknecht is, maar ook een verterend vuur. Vuur kan twee zeer verschillende effecten hebben; gunstige, maar ook gevaarlijke. Vuur kan louteren en zuiver maken, maar het kan ook vernietigen. Zo is het ook met het vuur van de Heilige Geest. Het kan Gods zegen en genade brengen aan mensen die gehoorzaam zijn, maar ook Gods toorn en oordeel over hen die hooghartig en eigenzinnig zijn. Direct nadat het vuur op Aärons offer gevallen was in de tabernakel, gaat het verhaal verder:

De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE, wat Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de HEERE. (Leviticus 10:1-2)

Wat een ernstige, ontzagwekkende les! Hetzelfde vuur dat Gods zegen schonk op het offer van Aäron die gehoorzaam was, bracht onmiddellijk de dood aan zijn twee zonen, die in Gods aanwezigheid kwamen met ‘vreemd vuur’ (in het Engels staat hier ‘profaan’, wat ‘heidens’ of ‘onheilig’ betekent). God heeft in Zijn Woord al vastgesteld hoe we Hem moeten benaderen: met ontzag en eerbied (Hebreeën 12:28) ...want door Hem hebben wij beiden (Joden en heidenen) in één Geest (de Heilige Geest) toegang tot de Vader.

Het offeren van ‘onheilig vuur’, betekent God benaderen met arrogantie en eigenzinnigheid, in een andere geest dan de Heilige Geest. Daarom is het letterlijk van levensbelang om de Heilige Geest te herkennen in Zijn verschillende verschijningsvormen, en om te kunnen onderscheiden wat van Hem komt en wat namaak is.

De zonen van Aäron hadden misschien het gevoel dat ze een uitzonderingspositie hadden onder het volk Israël, en dat ze zelf mochten bepalen hoe ze zich tegenover God zouden gedragen. Volgens het geboorterecht zou Nadab zijn vader Aäron opvolgen als Hogepriester, maar niets verschaft iemand het recht ongehoorzaam te zijn aan Gods Woord. Een bepaalde status, het meemaken van grote wonderen of een grote populariteit, ze kunnen niet in de plaats komen van gehoorzaamheid aan God.

God houdt er geen speciale, bevoorrechte elitegroep kinderen op na, die zonder consequenties Zijn geboden kunnen negeren.

Het oordeel van God over de zelfverheerlijking van Nadab en Abihu toont ons dat de Heilige Geest alleen diegenen deelgenoot maakt van Zijn zegeningen, die zich houden aan Gods voorschriften. In deze tijd is Zijn eerste regel, Zijn eerste vereiste, dat we ons richten op de verhoging en verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Ten tweede is Zijn eis dat we bedachtzaam de aanwijzingen volgen die de Heilige Geest ons door de Bijbel heeft overgedragen.

Gebed van de dag

Almachtige God, dank U wel voor de genade dat ik in de Heer Jezus mag bestaan voor Uw aangezicht. Ik geef mijzelf aan U en vraag U mij ervoor te behoeden dat ik ‘vreemd vuur’ zou brengen voor Uw aangezicht, behoed mij voor valse aanbidding, voor afgoderij, voor het aanbidden van de dingen van deze wereld! Dank U Heer, dat U mij door de Heilige Geest kracht geeft om U alleen te aanbidden en te dienen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.