Shop Doneer

Luister naar je voorgangers...

Leestijd: 2 min.
Gisteren leerden we de eerste twee stappen in het proces om de vreze des Heren te leren;
1. Een heldere persoonlijke keuze. 2. Tijd nemen om te luisteren naar de Heilige Geest.
De derde stap in het zoeken naar de vreze des Heren brengt ons bij de voorgangers. Twee tekstplaatsen in de Hebreeënbrief beschrijven hoe onze houding naar onze voorgangers moet zijn. God roept gelovigen voor het vervullen van een bepaalde functie binnen de gemeente, het lichaam van Christus. Sommige gelovigen willen wel luisteren als God hen iets te zeggen heeft, maar zijn niet bereid raad aan te nemen van andere gelovigen.
Soms zegt iemand: ,,Ik wil wel luisteren naar de Heilige Geest, maar naar anderen luisteren en van anderen leren - nee, dat ga ik niet doen!''. Met zo'n houding leg je de Heilige Geest aan banden. Dat is niet goed. De Heilige Geest kan ons onderwijzen via een voorganger, oudste of andere leider, een evangelist, een broeder of zuster, of via een radioprogramma, studieboek, of andere media. We moeten bereid zijn ons door de Heilige Geest te laten onderwijzen, ongeacht via welk kanaal God ons wil bereiken.
In Hebreeën 13:7 en 17 staat: Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na (.........). Gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.
God heeft sommigen in het lichaam van Christus geroepen om te regeren en voor ons een voorbeeld van geloof te zijn; mensen die het Woord bedienen en die waken over onze zielen. Als we de vreze des Heren willen leren, is het van het grootste belang dat we ons onderwerpen aan hen die God daarvoor heeft aangesteld.
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. (Efeze 4:11,12)
God heeft mensen in de gemeente aangesteld om ons te helpen in onze geestelijke groei, zodat we de persoon worden zoals Hij ons heeft bedoeld.
Stap vier is zoeken onderwijs te ontvangen uit Gods Woord zelf. Hier zullen we morgen wat dieper op ingaan, maar het ligt voor de hand dat de rijkdom van onderwijs uit Gods Woord van levensbelang is voor elk kind van God.
Resumerend zagen we dus vier stappen die ons helpen de vreze des Heren na te jagen:
1. Een heldere persoonlijke keuze
2. Tijd nemen om te luisteren naar de Heilige Geest
3. Luister naar je voorgangers
4. Onderwijs uit Gods Woord

Lieve hemelse Vader, dank U wel voor de voorgangers en leiders die U in mijn leven gegeven hebt en die mij steeds opnieuw verbinden aan Uw liefde, de doorgaande redding in Jezus en aan de rijkdom van Uw Woord, zodat ik blijf groeien in geloof en mijn relatie met U. Amen.