Shop Doneer

Luisteren geeft geloof

Leestijd: 3 min.
We hebben gisteren het verschil gezien tussen logos en rhema. Logos, eeuwig in de hemel, onveranderlijk en compleet; en rhema, dat persoonlijk tot ons komt, een woord dat we horen, iets dat wordt uitgesproken. Daarom staat er in Romeinen 10:17 ook rhema: Geloof komt door het horen, en horen door het rhema, het woord van Christus.
Als het niet werd uitgesproken, dan konden we het niet horen. Het 'logos' kunnen we niet horen -dat is de eeuwige, complete raad van God in de hemel. Maar we horen het rhema, dat op een bepaald, specifiek moment een klein deel van Gods raad heel persoonlijk tot ons brengt, persoonlijk. Daardoor ontstaat geloof. Ik wil niemand teleurstellen, maar de Bijbel zegt niet dat geloof komt door het lezen van de Bijbel. Veel mensen denken van wel. Waarom werkt het niet zo? Als we eerlijk zijn, dan lezen we vaak genoeg in de Bijbel zonder iets te 'horen' van God. Je ziet zwarte letters op wit papier en je kunt een uur blijven lezen zonder dat je geloof erdoor groeit. Maar een andere keer sla je misschien maar heel kort je Bijbel open en plotseling springt een bepaalde tekst er voor je uit en zeg je: ,,Dat is het! Dit is wat God op dit moment tegen mij wil zeggen!'' Dit is mij in mijn leven talloze malen gebeurd. Soms gebeurde het toevallig; ik deed gewoon mijn Bijbel open en de Heilige Geest richtte mijn ogen op een bepaald vers, waardoor God zei: ,,Dit is mijn rhema voor jou!'' En op het moment dat je zo'n rhema hoort, betekent dat veel meer dan alleen maar het lezen van de Bijbel. Het is Gods eigen, persoonlijke woord voor jou. Gods stem die tot je spreekt en geloof komt (of groeit) door het te horen. Alles draait om het horen van Gods stem. Hoor naar mijn stem en Ik zal uw God zijn. (Jeremia 7:23) Toen ik nog maar pas christen was, lag ik een jaar lang aan bed gekluisterd in een ziekenhuis. De artsen konden me niet genezen en ik was teruggeworpen op God Die mijn enige hoop was. Ik dacht bij mezelf: Als ik maar genoeg geloof had, dan zou God me zeker genezen. Maar vervolgens dacht ik: Maar ik heb geen geloof! Ik werd er bijna moedeloos van, tot ik op een dag Romeinen 10:17 las en het Woord tot mijn hart sprak: Geloof komt door horen. Geloof kómt... Dus als ik geen geloof heb, dan kan het tòch komen! Vervolgens las ik de rest van het vers en dacht erover na. Ik bad ervoor en zocht God en langzamerhand toonde de Heer mij hoe geloof komt. Zo ontving ik ook geloof voor mijn genezing. Ik dank God voor het werk van artsen en verpleegkundigen, maar zij waren niet in staat om mij te genezen. Die keer zou genezing rechtstreeks van God komen en het kwam toen ik het rhema hoorde, het gesproken woord van God. Het bracht geloof voort. Wist je dat er een zeker proces ligt in de manier waarop geloof komt? Er zijn drie fasen. Allereerst is er Gods woord, Gods rhema, waarin Hij tot je spreekt. Ten tweede: onze reactie, namelijk luisteren, je stelt jezelf open voor het Woord van God. Verderop in onze studie zullen we dieper ingaan op dit luisteren. Ten derde: uit het luisteren komt geloof voort. Aan luisteren zit een tijdsaspect. Luisteren is over het algemeen niet iets ogenblikkelijks. We moeten er een bepaalde basishouding voor aannemen, de juiste gemoedstoestand vinden. We kunnen de Bijbel lezen of naar een preek luisteren, terwijl de woorden een beetje langs ons heen gaan. Maar om echt te luisteren, moeten we gaan zitten (of wandelen), innerlijk stil worden en onze gedachten tot rust brengen. En dan pas gaan we luisteren. En vanuit dat luisteren groeit geloof. Ik wil alle kinderen van God aanraden om deze vaardigheid van luisteren te ontwikkelen - daar is onze studie op gericht. Wees open voor wat God persoonlijk tot jou, tot u, te zeggen heeft. Wat Hij zegt zal altijd in overeenstemming zijn met de Bijbel en het zal inhoudelijk niet anders zijn dan de Bijbel, maar de Bijbel zal erdoor tot leven komen. Gods Woord wordt geactiveerd en persoonlijk gemaakt door de Heilige Geest.

Vader, dank U wel dat U mij die vaardigheid van het 'luisteren' helpt ontwikkelen. Helpt U mij om mijn gedachten tot rust te brengen door Uw vrede daarin te ontvangen. Ik stel mij volledig open voor Uw spreken Heer, en zal dit steeds toetsen aan wat U door Uw Woord al heeft geopenbaard. Amen.