Shop Doneer

Macht om kinderen van God te worden

Leestijd: 3 min.

Toen God naar de aarde kwam in de vermomming van de Man Jezus, wiens leven eindigde op een kruis, hadden mensen tegengestelde reacties op Hem. Eén houding verwierp Hem met minachting als een timmermanszoon. De ander ontving Hem in aanbidding als de Zoon van God. Laten we deze uiteenlopende reacties eens nader bekijken. De eerste reactie, een van afwijzing en minachting, wordt beschreven in Mattheüs 13. Het beschrijft op een onmiskenbare manier de reactie op Jezus van degenen in Zijn eigen geboorteplaats Nazareth. Hij kwam in Zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en krachten vandaan? Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan? En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. (Mattheüs 13:54-57)

Deze mensen konden de vermomming niet doorzien. Ze kenden Jezus te lang. In zekere zin waren ze te vertrouwd met Hem. Er is een gezegde dat bekendheid tot minachting leidt. De mensen die in zekere zin het dichtst bij Hem waren geweest, slaagden er niet in de vermomming te achterhalen. Hij moest ergens anders heen om te worden ontvangen.
Laten we nu eens kijken naar de tegenovergestelde reactie. Degenen die Hem ontvingen herkenden de vermomming en realiseerden zich wie Hij werkelijk was. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Mattheüs 16:13-17)Hier was een man die de openbaring van de Vader over Jezus ontving, een man die voorbij de oppervlakkigheid keek, verder dan wat niet echt belangrijk was. Door de genade van God en de Geest van God onderscheidde Petrus de ware, eeuwige Zoon van God, de Messias, Degene op wie de Israëlieten hadden gewacht, maar die ze als geheel niet erkenden.
We hebben die twee alternatieven vandaag nog. We kunnen op de een of andere manier reageren, net zoals de Israëlieten dat konden. We moeten rekening houden met deze woorden uit het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes: Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. (Johannes 1:11-13)Wat ga jij met Jezus doen? Zal je Hem afwijzen? Of zal je Hem ontvangen? Zal je door de vermomming heen kijken en de eeuwige Zoon van God zien? Ga je Hem aanbidden en verwelkomen in je leven? Ik bid dat je dit zal doen.Gebed van de dag

Heer Jezus, ik erken dat U de eeuwige Zoon van God bent. Ik wil U niet missen omdat U te vertrouwd bent geworden in ons leven. Help me daarom om U te herkennen wanneer u vermomd mijn leven binnenkomt. U kunt komen als een vreemdeling, of een dakloze, of een baby, maar ik wil U eren door hen. Help me om U in elke storm of beproeving te herkennen als het anker voor mijn ziel. U bent mijn Messias. En ik prijs U. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID AFRIKA

    • Tijdens zijn 6 weken durende reis door de Kaap heeft pastor Stemmet veel mensen, inclusief leiders, bereikt; hij gaf Dereks Afrikaanse en enkele Engelse boeken aan diegenen die geen vaste voorganger hebben. Bid dat velen geestelijk versterkt en toegerust worden en dat ze de boeken zullen delen met anderen.
    • Hope Ramaphosa gaat door met het leiden van de online bijbelschool, met gebruik van Dereks belangrijkste onderwijsmateriaal. Bid om wijsheid en zalving voor Hope; bid dat de studenten goed toegerust worden en leiders en leraren zullen worden in hun omgeving en elders.