Shop Doneer

Manieren van openbaring

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 12

Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;

(Mattheüs 7:24)

Manieren van openbaring
Er is vandaag de dag een algemeen groeiende overtuiging in vele segmenten van de christelijke Kerk, dat we zijn aangeland in de periode van de geschiedenis die voorzegd is in Handelingen 2:17: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.
In alle bescheidenheid ben ik God heel dankbaar dat ik in de afgelopen jaren het voorrecht heb gehad om van dichtbij de uitstorting van de Heilige Geest in vijf verschillende werelddelen te mogen ervaren en waarnemen; in Afrika, in Azië, in Europa, in Amerika en in Australië. Ieder detail van deze profetie zag ik hierin plaatsvinden, en dat vele malen. Daarom geloof ik vast in de bijbelgetrouwe manifestatie van alle gaven van de Geest, zoals die in de bovenstaande tekst beschreven staat. Ik geloof dat God tot Zijn gelovige kinderen spreekt door profetieën, visioenen, dromen en andere vormen van bovennatuurlijke openbaring.
Tegelijkertijd ben ik er vast van overtuigd dat de Bijbel het hoogste gezaghebbende middel is, boven al het andere, waardoor God tot Zijn kinderen spreekt. Door de Schrift openbaart Hij zich aan Zijn volk en daardoor geeft Hij hen leiding en richting.
Bovendien ben ik overtuigd dat alle andere vormen van openbaring nauwkeurig getoetst moeten worden aan de Bijbel en dat zij alleen geaccepteerd mogen worden voor zover zij overeenstemmen met de geloofsleer, de voorschriften, praktijken en voorbeelden in de Schrift. In 1 Thessalonicenzen 5:19-21 wordt ons gezegd: Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet, beproef alle dingen; behoud het goede.
Daarom is het verkeerd om enige waarachtige werking van de Heilige Geest uit te doven. Het is verkeerd om een profetie die door de Heilige Geest gegeven wordt, te verachten. Anderzijds is het zeer noodzakelijk om iedere werking van de Geest, en elke profetie, te toetsen aan de Schrift, om dan daarna die profetie alleen te aanvaarden en bewaren voor zover ze volledig overeenstemt met deze heilige standaard.
Ook in Jesaja 8:20 worden we gewaarschuwd: Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.(NBG)
Dus de Schrift, het Woord van God, is de hoogste maatstaf waaraan al het andere getoetst en gewaardeerd moet worden. Geen dogma, geen enkele praktijk, profetie of openbaring moeten we accepteren als die niet volledig overeenstemt met het Woord van God. Geen mens, geen groep, geen organisatie of kerk heeft het gezag om iets te veranderen, weg te redeneren of af te wijken van het Woord van God. In welk opzicht en in welke mate ook een mens, een groep, een organisatie of kerk het Woord van God loslaat, in dat opzicht en in die mate zijn zij in duisternis - ‘er is geen dageraad (oftewel ‘geen licht’, NKJV) - in hen’.
Hemelse Vader, het is beangstigend om te bedenken dat de mogelijkheid bestaat dat ik ooit in duisternis zou vallen, als ik de toets van Uw Heilige Woord niet heel nauw blijf hanteren. Behoed mij hiervoor Heer, en help mij om voortdurend in het licht van Uw Woord te blijven in alle opzichten. Amen.