Manna: geestelijke spijs

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 181

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.
(Hebreeën 11:29)
Manna: geestelijke spijs
Vandaag en morgen kijken we naar de twee andere ervaringen die God onder het Oude Testament (dus het Oude Verbond) heeft vastgesteld; dat is het eten van hetzelfde geestelijke voedsel en het drinken van dezelfde geestelijke drank. Anders dan de dubbele doop, die nooit opnieuw werd herhaald, vertegenwoordigden het voedsel en de drank een doorgaande voorziening van God, waaraan Zijn volk regelmatig iedere dag deel moest hebben, totdat zij hun pelgrimstocht hadden volbracht.
Het geestelijke voedsel dat God voor Israël had bepaald, was het manna, dat iedere morgen op hen neerdaalde. Tijdens de veertig jaren van hun pelgrimstocht door de woestijn heeft Israël voornamelijk geleefd op dit bovennatuurlijke voedsel.
Als hij het daarover heeft in 1 Korinthiërs 10:1–4, beschrijft Paulus het als geestelijk voedsel. Paulus wijst erop, dat voor ons als christenen in deze tijd dit manna overeenkomt met het geestelijke, bovennatuurlijke voedsel waarmee wij onze zielen moeten voeden.
Wat is dan dit geestelijke, bovennatuurlijke voedsel voor elke christen? Het antwoord geeft Jezus in Mattheüs 4:4: Er staat geschreven: De mens zal van brood alleen niet leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
Het geestelijke voedsel dat door God is aangewezen voor alle gelovigen, is Gods eigen Woord. Als wij ons in geloof voeden met het geschreven Woord van God, de Schrift, dan ontvangen wij in ons het goddelijke leven van het persoonlijke Woord, Jezus Christus. Jezus zei namelijk ook van zichzelf: Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is...(Johannes 6:51) Zo is het dus door het geschreven Woord dat het persoonlijke Woord, het levende brood vanuit de hemel, neerdaalt om de ziel van de gelovige te versterken.
De bepalingen voor het verzamelen van manna door Israël worden vermeld in Exodus 16. Er zijn drie hoofdpunten. Ten eerste: het werd regelmatig verzameld; ten tweede: het werd individueel verzameld; ten derde: het werd vroeg op de dag verzameld. Dezelfde drie principes zijn van toepassing op de gelovige in deze bedeling. Ieder christen moet zich regelmatig, individueel en vroeg op de dag voeden met Gods Woord.
Vader, dank U wel voor Uw voorziening in geestelijk voedsel – geestelijk voedsel en geestelijke drank – die zo dikwijls als wij hieraan deelnemen, ons steeds opnieuw doordringt van de verlossing en het nieuwe, bruisende leven dat Uw Zoon voor ons bewerkte aan het kruis! Amen.