Shop Doneer

Met Christus gekruisigd en opgestaan

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 129

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

(Romeinen 6:4)
Met Christus gekruisigd en opgestaan
Dat de ware gelovige christen door Gods genade dood is voor de zonde, wordt in het hele Nieuwe Testament herhaaldelijk en nadrukkelijk beklemtoond. Het wordt bijvoorbeeld gezegd in de verzen die we lazen in Romeinen 6:6-7: Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Wat dit betekent is duidelijk. Van ieder mens die Christus’ verzoenend sterven ten behoeve van hem aanvaard heeft, is de oude mens - de oude verdorven, zondige natuur - gekruisigd. Het lichaam van de zonde is weggedaan; door de dood is deze mens bevrijd - of gerechtvaardigd - van de zonde. Het is nu in geen enkel opzicht meer nodig om dienstbaar te zijn aan de zonde - of om een slaaf van de zonde te zijn.
Even verderop herhaalt Paulus deze waarheid opnieuw met klem: Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de ​zonde, maar levend voor God in ​Christus​ ​Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen...Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. (Romeinen 6:11-12, 14)
Opnieuw is de betekenis duidelijk: Als christenen moeten wij onszelf voor dood houden voor de zonde, door de genade van God in Christus Jezus. Als gevolg daarvan is er geen reden waarom de zonde ons nog langer zou beheersen of enige macht over ons hebben.
Iets verderop, in Romeinen 8:10, vermeldt Paulus dezelfde waarheid zo duidelijk en nadrukkelijk als maar mogelijk is: Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.
De woorden die Paulus gebruikt, als Christus in u is, geven aan dat deze waarheid van toepassing is op elke ware christen in wiens hart Christus door het geloof woning heeft gemaakt. Het tweeledige gevolg van de inwoning van Christus door geloof in de gelovige, is ten eerste: een sterven van de oude, vleselijke natuur. Het lichaam (dat wil zeggen het lichaam der zonde) is dood. Ten tweede: een nieuw leven tot gerechtigheid door de werking van Gods Geest: De geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Dank U Heer, dat ik in Christus Jezus en de waarheid van Zijn plaatsvervangende dood aan het kruis ‘rechtens’ (dus geestelijk het echt heb) vrij ben en blijf van de zonde, en ook van ziekte, in Jezus’ naam! Amen.