Shop Doneer

Mozes: Hij spreekt in een heilige plaats

Leestijd: 3 min.

Het principe dat we vandaag gaan bekijken, volgt logischerwijs op de punten die we al eerder zagen. Als we onverdeeld onze aandacht hebben gericht op God, ons hart is nederig en we hebben stilte en tijd in acht genomen, dan moeten we ons bewust worden van het volgende principe: God bepaalt de tijd en de plaats. We moeten onze prioriteit absoluut stellen bij God en onze persoonlijke interesses en activiteiten even laten varen. We mogen in ons leven best een eigen programma hebben, onze eigen interesses, dingen waar we enthousiast over zijn en die we graag gedaan willen krijgen. Maar als we willen luisteren naar Gods stem, dan moeten we bereid zijn om al die dingen los te laten, zoals de psalmist het zegt: ,,Laat los en ontspan". Maar wat ook belangrijk is: we moeten God de tijd en plaats laten bepalen, en dat is misschien niet de tijd en de plaats die jouw voorkeur heeft. De komende drie overdenkingen gaan we kijken naar drie voorbeelden van mannen die God ontmoetten en Zijn stem verstonden: Mozes, Elia en Jeremia.

Numeri 7 beschrijft hoe Mozes de tabernakel die in de woestijn was opgericht binnenging en daar met God sprak, en God sprak met hem. Als ik dan vers 89 lees, komt er altijd een soort stilte in mijn ziel. Ik denk dan aan de tabernakel zoals die daar stond in de brandende woestijnzon, temidden van een verdroogde, stoffige omgeving. Binnenin de tabernakel heerste echter koelte, schaduw en stilte. Dit beeld daagt me altijd uit om me terug te trekken uit de hitte en het stof, alle gesprekken en activiteiten, en een stille plaats op te zoeken waar ik met God kan spreken en Hij met mij. Over Mozes staat er:

En wanneer ​Mozes​ de ​tent​ van ontmoeting binnenging om met Hem te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel, dat op de ​ark​ van de getuigenis ligt, van tussen de twee ​cherubs. Zo sprak Hij tot hem.

Er was een bepaalde plaats waar God tot Mozes sprak. Die plaats bevond zich achter het tweede voorhangsel van de tabernakel, in het heilige der heiligen, de meest heilige (afgezonderde) plaats. Dit toont hoe heilig het is, als we de stem van God verstaan. De stem kwam vanuit de twee cherubim. De cherubim spreken van aanbidding en gemeenschap*. Ook was daar de verzoeningsplaat, het verzoendeksel dat op de ark van het verbond lag. Dit was de plaats waar het bloed werd gesprenkeld en het sprak van de bedekking en vergeving van zonden. We zien dat deze dingen bepalend zijn in onze nadering tot God: het was een plaats van aanbidding, een plaats van gemeenschap, èn een plaats die het eeuwige bewijs is van vergeven en bedekte zonden. Onthoud dat onbedekte en onvergeven zonden ons altijd zullen hinderen in het verstaan van Gods stem. Wat een prachtige les ligt er in deze plaats waar Mozes zich terugtrok om te luisteren naar God.

Jezus zei tegen Zijn discipelen in Mattheus 6:6 dat je als je gaat bidden, naar de binnenkamer moet gaan. Waarom een binnenkamer? Natuurlijk om weg te zijn van alle afleidingen, om alle geluid en de beelden van de wereld om ons heen buiten te sluiten, en om stil te worden voor God. Het zou goed zijn als iedere christen een soort binnenkamer zou hebben. Een vriend van mij sloot zich bij gebrek aan een eigen ruimte geregeld op in de kast onder de trap, tussen de bezems en emmers. Dit werd zijn plaats om naar God te luisteren, voor hem werd het een heilige plaats.

Gebed van de dag

Vader God, vanuit aanbidding beleef ik gemeenschap met U, belijd mijn zonden en ontvang Uw genade. Dank U, dat door de Here Jezus de weg naar U vrij is. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN

Bid om de voortdurende zegen van de Heer voor het gevangeniswerk. Ongeveer 800 stuks gratis materiaal worden elke maand op hun verzoek gestuurd naar gevangenen in het hele land.

GETUIGENIS UIT EEN GEVANGENIS - VERENIGDE STATEN

Ik ben geweldig gezegend door uw bediening, vrijgevigheid, materiaal en gebeden! Na 18 maanden ga ik nu spoedig naar huis. Het is onnodig te zeggen dat ik superenthousiast ben. De Heer heeft me nieuw gemaakt en mijn ziel genezen. Hij heeft ook tot me gesproken door uw boeken en proclamatiekaarten. Door uw trouw aan de Heer ben ik sterk, wijzer, nederiger, liefdevoller en vriendelijker geworden, en ben ik beter toegerust met geestelijke wapens en met kennis, om mij volledig te onderwerpen aan God en Zijn roeping voor mijn leven. Ik zal in contact blijven met uw bediening en u blijven ondersteunen met gebed en financiën. Ik ben dankbaar voor uw opoffering! - Grenetta, West Virginia