Shop Doneer

'Naar de mate van het licht'

Leestijd: 3 min.


Het derde principe van Gods oordeel wordt vermeld in Romeinen 2:11: Want er is geen aanzien des persoons bij God.

Deze uitdrukking houdt in dat God in Zijn oordeel niet beïnvloed wordt door iemands uiterlijke kenmerken. Die geven niet altijd een juiste aanwijzing van het werkelijke karakter en gedrag van die persoon.

Vaak zijn er veel van die uiterlijke dingen waardoor de mens in het vormen van een oordeel wordt beïnvloed, zoals: ras, religie, sociale positie, uiterlijke verschijning, rijkdom, opleiding, enz. Maar Gods oordeel wordt door deze dingen niet beïnvloed of gewijzigd. Deze waarheid staat vermeld in 1 Samuël 16:7: Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.

Niet alleen wordt God zelf nooit bewogen door aanzien des persoons. Hij geeft ook allen die in menselijke aangelegenheden rechtspreken de strikte opdracht, om nooit aan deze beïnvloeding ruimte te geven. Er is nauwelijks een ander principe in de Schrift dat vaker wordt vermeld. Het komt negen keer voor in het Oude Testament en zeven keer in het Nieuwe – in totaal zestien keer!

Het vierde principe van Gods oordeel is: ‘naar het licht’. Dit is wat Romeinen 2:12 ons laat zien: Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

In zijn algemeenheid toegepast, betekent dit dat iedereen geoordeeld zal worden naar de mate van het morele licht en begrip dat hem/haar ter beschikking heeft gestaan. Degenen die de volle kennis hebben gehad van Gods morele maatstaven, zoals die aan hen door de wet van Mozes zijn geopenbaard, zullen door die wet geoordeeld worden. Maar degenen die niet de vollere openbaring van de wet van Mozes hebben gehad, zullen ook niet door die wet geoordeeld worden, maar slechts in overeenstemming met de algemene openbaring van God, die aan het menselijk ras als geheel is gegeven door de wonderen van de schepping.

Naar deze algemene openbaring van God in de schepping wordt verwijst Paulus in Romeinen 1:20: Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Paulus zegt hier dat er een algemene openbaring is van Gods natuur – dat is ‘Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid’ – die in de schepping is gegeven aan alle mensen, overal, ongeacht ras of religie, die het normale verstand kan begrijpen.

Dit is daarom het grondbeginsel waarnaar alle mensen geoordeeld zullen worden. Maar degenen die verdere en speciale openbaring door Gods Woord ontvangen, zullen beoordeeld worden naar de hogere maatstaf van morele kennis, die op deze manier tot hen is gekomen. Het oordeel is dus ‘naar het licht’, naar de mate van morele kennis die aan een ieder wordt geschonken.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U absoluut rechtvaardig bent, maar ook dat U al Uw kinderen een zuivere, eerlijke kans geeft om optimaal te leven tot Uw eer, in de kracht die Jezus beschikbaar heeft gemaakt. Dat is wat ik wil Vader, dat mijn leven eer brengt aan mijn Schepper en ook mijn Redder, Jezus Christus. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CAMBODJA

Het DPM-team is van plan voor het einde van dit jaar twee afgelegen provincies te bezoeken voor het houden van evangelisatie-acties, en van seminars voor voorgangers, met gebruik van Dereks onderwijs. Bid dat hiervoor de juiste contacten en netwerken kunnen worden opgebouwd.

ZENDINGSVERSLAG CAMBODJA

  • Ons team is naar een oostelijke provincie geweest om te werken onder de Phnong stam. De meeste leden zijn animist en doen aan toverij, en hun dorp staat bekend om de vervolging van christenen. Maar er kwamen ongeveer 100 mensen naar de evangelisatie-actie, en velen van hen werden gered! De lokale kerk geeft deze nieuwe gelovigen onderwijs in discipelschap.
  • We werken nauw samen met de plaatselijke kerken in de provincies, en voorzien hen van Dereks Khmer boeken. Onlangs hielden we een training voor leiders in de provincie Mondulkiri, met gebruik van meerdere boeken van Derek. Andere dorpsgenoten, waaronder heksen en kinderen, kwamen ook luisteren, en sommigen van hen baden het zondaarsgebed!

Weekvers: 2 Petrus 3:9

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.