Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Nederigheid, een besluit

Leestijd: 2 min.

Eén van de vruchten die we hopelijk voortbrengen, is nederigheid. Nederigheid is meer een beslissing van de wil dan een emotie of een vroom gevoel. Nederigheid moet actief worden uitgewerkt. Veel mensen hebben een verkeerd idee over nederigheid. Ze lopen op zondagochtend de kerk binnen en denken: voel ik me nederig? Maak je niet druk over je nederig voelen... neem gewoon het besluit om nederig te zijn. Zie het als een beslissing.
Van tijd tot tijd hoor je mensen bidden: 'Heer, maak me nederig'. Ik betwijfel of God dat überhaupt kan... Er is maar één persoon die jou nederig kan maken, en dat ben jijzelf. Als jij niet de beslissing neemt om het te doen, zal het niet gebeuren. Ook Jacobus en Petrus benadrukken dit in hun brieven.
Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen (Jacobus 4:10).
Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.(1 Petrus 5:5).
Merk op dat het eerste vers zegt: verneder u. Jij doet het. In de passage uit 1 Petrus zien we dat er een zekere verplichting rust op de jongeren om respect en onderdanigheid te tonen naar de ouderen. De toepassing stopt hier echter niet. Het principe wordt eerder toegepast op ons allemaal, jong zowel als oud, met de woorden wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed (vers 5). Petrus vervolgt met de aanmoediging: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.Als wij genade willen, dan moeten we ons vernederen. Maar als we tot God komen met trots, dan zegt de Bijbel dat God de hoogmoedige van verre kent (Psalm 138:6) en daar houdt Hij hem ook. Trots zal ons nooit toegang opleveren tot Gods tegenwoordigheid.
Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt (1 Petrus 5:6).
God is het die de tijd vaststelt waarop we verhoogd zullen worden. Jezus deed Zichzelf niet opstaan uit het graf; nee, Hij wachtte tot Zijn Vader het deed. Eén van de grootste beproevingen in ons leven is om ons te vernederen en te wachten op Gods antwoord. Meestal antwoordt Hij niet op de tijd die wij goed achten.
Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in Zijn voetstappen zoudt treden (1 Petrus 2:19-21 NBG).
Waarom kunnen we de pijn van onrechtvaardig lijden verdragen? We kunnen dat indien we met God rekening houden (vers 19).

Hemelse Vader, dank U dat als ik door moeite, pijn en lijden heenga, ik mijn ogen op U gericht mag houden, zodat ik steeds het perspectief blijf zien dat U al lang geleden heeft aangeboden: verlossing door Jezus! Op basis daarvan kies ik opnieuw voor een houding van nederigheid en onderwerping aan Uw plan met mij! Amen.