Shop Doneer

Neig je oor

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 32

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.
(Spreuken 4:20-22, NBV)

Neig je oor
Het tweede voorschrift op Gods ‘medicijnflesje’ is: Neig uw oor(Spreuken 4:20). Het oor neigen staat voor nederigheid. Kijk maar hoe je – wanneer je je best doet om je oren te richten om iets te horen, je je hoofd buigt... Nederigheid is het tegenovergestelde van trots en halsstarrigheid; we moeten onderwezen willen worden - gewillig zijn om ons door God te laten onderwijzen.
In Psalm 78:41 spreekt de psalmist over het gedrag van Israël toen zij door de woestijn zwierven, op weg van Egypte naar Kanaän. En hij brengt de volgende aanklacht tegen hen in: Zij stelden de Heilige Israëls een perk (SV). Door hun koppigheid en ongeloof stelden zij een limiet aan wat zij God wilden toestaan voor hen te doen. Veel belijdende christenen doen vandaag de dag precies hetzelfde. Zij benaderen de Bijbel niet met een open geest en een ontvankelijk hart. Ze zijn vol vooroordelen en eigen meningen - vaak afkomstig van de sekte of denominatie waartoe zij behoren - en ze willen geen enkele openbaring of lering van de Schrift accepteren die verder gaat dan hun eigen opvattingen, of daar zelfs tegenin gaat.
Jezus viel de religieuze leiders van Zijn dagen daar op aan, toen Hij zei:
En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt...maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. (Mattheüs 15:6, 9)
Paulus is ook gevangen geweest in religieuze vooroordelen en tradities, maar door de openbaring van Christus op de weg naar Damascus, werd hij daarvan bevrijd. Daarna lezen we dat hij in Romeinen 3:4 zegt: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar.
Als we de volle zegen van Gods Woord willen ontvangen, dan moeten we leren dezelfde houding aan te nemen.

Heer, met Paulus belijd ik dat alleen U waarachtig bent en machtig om Uw Woord tot waarheid te maken, ook in mijn leven. Beschermt U mij voor de leugens die heersen in deze wereld en leidt mij in Uw waarheid. Amen.