Shop Doneer

Niets belangrijker dan Gods wil

Leestijd: 3 min.
Gisteren zagen we de zeven aspecten van de Heilige Geest, die voor ons beschikbaar zijn gekomen doordat God Zelf door Zijn Geest in ons woont. We zullen vandaag die zeven aspecten nog eens noemen om ze goed te onthouden:
Het eerste aspect van de Heilige Geest is dat Hij het is Die in de eerste persoon tot ons spreekt als God (1) - Hij is net zo zeer God als de Vader en Jezus de Zoon. Nu de andere aspecten die voorbijkwamen:
De Geest van wijsheid (2) en inzicht (3). Ik ben altijd onder de indruk van de dingen die we wat God betreft bij elkaar moeten voegen. Iemand kan wijsheid hebben, maar als hij gebrek aan inzicht heeft, zal hij zijn wijsheid niet op de juiste manier kunnen gebruiken. Vroeger was ik filosoof van beroep, en hoewel ik nota bene dus wijsheid studeerde, had ik niet veel inzicht.
De Geest van raad (4) Dit gaat over weten wat je moet doen, of in staat zijn om richting te geven en besturen, gecombineerd met sterkte (5) (dat is kracht of macht). Het is vreselijk om macht en krachtige mogelijkheden te hebben, zonder raad. Uiteindelijk kun en zal je je macht dan namelijk op de verkeerde manier gaan gebruiken.
De Geest van de kennis en (6) de vreze des Heeren (7). Kennis is prachtig, en de meeste mensen verlangen ernaar. Maar kennis op zichzelf maakt opgeblazen en verwaand (zie 1 Korinthe 8:1). Bijna altijd koppelt de Bijbel kennis daarom aan de vreze des Heren. We moeten geen kennis zoeken, tenzij we ook de vreze des Heren hebben; anders zal kennis ons meer kwaad doen dan goed.
Jesaja 11:3 vervolgt nadat in vers 2 de zeven verschijningen van Gods Geest zijn geschetst, met een beeld van Jezus de Messias, Jezus, wiens lust zal zijn in de vreze des Heren (NBG). Van de zeven aspecten die in de voorgaande verzen genoemd zijn, is dit het enige aspect dat in vers 3 opnieuw wordt genoemd en direct in verband gebracht met Jezus. Het ene aspect waar de Heilige Geest op focust als Hij de Messias aankondigt is de vreze des Heren. Als Jezus Zelf de vreze des Heren nodig had, zouden wij dan zonder kunnen? De vreze des Heren komt alleen door de Heilige Geest; zonder zijn we incompleet en buitengewoon kwetsbaar voor hoogmoed en de valstrikken van satan.
In Hebreeën 5 vinden we een opmerkelijke openbaring over waarom God de Vader de gebeden van Jezus altijd hoorde.
Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd (Hebreeën 5:7-8 NBV).
God luisterde naar de gebeden van Jezus omdat Jezus altijd bad met de vreze des Heren. De passage hierboven verwijst naar de tijd dat Hij in doodsstrijd was in de hof van Gethsémané, wachtend tot Zijn verrader Judas kwam met de soldaten die Hem uiteindelijk zouden kruisigen. In zielsangst bad Jezus tot Zijn Vader: maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden (Lukas 22:42b). Zo'n verklaring van overgave is een samenvatting van de vreze des Heren. 'Heer, laat nooit iets van mijn eigen keus voor die van U komen. Laat niets voor mij belangrijker zijn dan Uw wil'. Die houding is de essentie van wat 'de vreze des Heren' is en betekent.

Heer Jezus, dank U voor de onvoorstelbaar diepe weg die U voor mij bent gegaan, in gehoorzaamheid aan Uw Vader. Ik kan nauwelijks bevatten welke prijs U betaalde, maar ik wil U uitnodigen het geheim van de 'vreze des Heren' te doen doorwerken in mijn leven. Amen.