Shop Doneer

Onderwerp je aan de Koning!

Leestijd: 2 min.
In Filipenzen 3:18-19 schetst Paulus een droevig beeld van christenen die het kruis niet toepassen in hun leven:
Want velen wandelen - ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende - als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.
Wat is de wortel van hun probleem? Ze zijn geen vijanden van Christus zelf, maar van het kruis. Ze willen van Jezus alles krijgen wat ze kunnen, maar er is één ding dat ze niet willen: de doorwerking van het kruis in hun leven.
Merk op:
hun God is hun buik. Gaat dat niet op voor sommigen van ons? Er staat verder dat zij
hun eer stellen in hun schande. Sommige christenen zijn trots op dingen waar ze zich voor zouden moeten schamen. De situatie wordt samengevat in één zin: zij zijn aardsgezind. En het resultaat? Ze gaan regelrecht richting het verderf - een vreselijk woord dat van toepassing is op tijd en eeuwigheid. Moge God ons helpen en ons bevrijden van het systeem van de wereld!
Er is maar één uitweg, een ouderwets woord dat helaas uit het godsdienstige woordgebruik van velen is weggevaagd: bekering. Denk aan de vermaning van de voorbode die kwam om voor Jezus de weg te bereiden: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Matt. 3:2)
Onthoud Gods bedoeling met het evangelie: Zijn Koninkrijk vestigen. Wat is de eerste vereiste voor toegang tot het Koninkrijk? Bekering! Toen Jezus Zijn bediening begon, gaf Hij Johannes de Doper het grootst denkbare compliment: Hij pakte de draad op, precies waar Johannes was gebleven.
Van toen af aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen! (Matt. 4:17)
Zich bekeren betekent: Ik geef mijn rebellie op. Niet langer stel ik mijn eigen normen, doe ik mijn eigen dingen of volg mijn eigen denken. Ik keer dat alles de rug toe en onderwerp me zonder enig voorbehoud aan Gods rechtvaardige Heerser, Jezus Christus.
Na bekering komt in de genoemde tekst de oproep: Geloof! Veel mensen die worstelen met geloof, kunnen niet geloven omdat ze zich nooit werkelijk hebben bekeerd. Er is geen werkelijk Bijbels geloof in redding mogelijk behalve door bekering. Dus keer het opstandige systeem van deze wereld de rug toe, kom het Koninkrijk binnen en onderwerp je aan de Koning. Dat is echte bekering. Daarin ligt werkelijke, totale bevrijding van het systeem van de wereld!

Heer Jezus, dank U wel voor werkelijke vrijheid die voor mij mogelijk is gemaakt door Jezus' offer aan het kruis. Leer mij dat geheim Heer Jezus, dat vrijheid van het wereldsysteem ligt in bekering! Zo wil ik leven Heer Jezus, door de kracht van Uw Geest, die ook een Geest van bekering is... Amen.