Shop Doneer

Ongenaakbaar als Jozua

Leestijd: 2 min.

We zullen ons basisthema van veiligheid nu bestuderen vanuit het leven van Jozua. Hierin zien we opnieuw dat als we in Gods wil wandelen, we in zekere zin onaantastbaar zijn.

Maar liefst veertig jaar had Jozua in de woestijn doorgebracht met het dienen van Mozes. In zijn positie als dienaar werd hij voorbereid voor leiderschap. Toen Mozes stierf, werd Jozua door God aangewezen als opvolger om het volk Israël te leiden. De woorden waarmee God Jozua aanstelde, vinden we in het Bijbelboek Jozua 1:1-9:

Het gebeurde na de dood van ​Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen ​Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van ​Mozes, zei: Mijn dienaar ​Mozes​ is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze ​Jordaan​ over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot ​Mozes​ gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de ​Eufraat, heel het land van de ​Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met ​Mozes​ geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die ​Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit ​boek​ met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

God stelde Jozua persoonlijk aan als de opvolger van Mozes. Ik wil uit dit gedeelte een aantal teksten behandelen die relevant zijn voor ons leven. Ten eerste lezen we in vers 6 dat Jozua een duidelijke, door God gegeven opdracht kreeg. God zei: ú zult dit volk het land in erfbezit laten nemen.

Dat was Jozua's opdracht. Gisteren zagen we dat ieder van ons een opdracht of rol heeft, die staat omschreven in de boekrol. Zo was het ook bij Jozua - zijn opdracht was om de Israëlieten naar het beloofde land te leiden. We moeten beginnen met het feit te geloven dat we een door God gegeven opdracht hebben gekregen. Dat is de basis van onze veiligheid.

Gebed van de dag

Vader, ik geloof dat U ook voor mij een specifieke rol en bestemming heeft, om anderen te leiden in het beërven van het beloofde land. Het maakt niet uit of dat nu veel mensen zijn zoals bij Jozua, of minder mensen - bijvoorbeeld in mijn gezin of omgeving. Het enige wat ik belangrijk vind, is te zijn in het centrum van Uw wil. Dank U dat U mij daar brengt! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

Bid om meer contacten met gevangenispredikanten die Dereks materiaal willen gebruiken voor onderwijs en bediening aan de gedetineerden met wie ze werken.