Shop Doneer

Ons aanvalswapen

Leestijd: 3 min.
Thema: De volledige wapenrusting...
Het zwaard van de Geest onderscheidt zich van de vijf andere wapens door één ding. Het is het enige wapen dat niet louter verdedigend is. Zonder het zwaard hebben we geen enkele manier om de duivel van ons af te slaan. Als we de rest van de wapenrusting zorgvuldig droegen, dan zouden we de duivel ervan kunnen weerhouden ons te verwonden, maar we zouden hem niet kunnen verjagen uit onze buurt. Het enige wapen waarmee we dat kunnen doen is het zwaard, dat het ‘Woord van God’ genoemd wordt. De Bijbel vergelijkt het Woord van God met een zwaard, omdat Gods Woord diep doordringt. In Hebreeën 4:12 staat:
Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
Gods Woord dringt door tot in elk gebied van de menselijke persoonlijkheid. Het dringt door tot in het merg, het meest innerlijke deel van ons lichaam. Het dringt ook door tot in ziel en geest, de meest innerlijke gebieden van de menselijke persoonlijkheid; en het scheidt vaneen wat uit onze ziel en wat uit onze geest voortkomt. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Als Johannes in Openbaring 1:16 een visioen krijgt van Jezus in Zijn heerlijkheid, als Heer van de Gemeente, dan is een van de dingen die hij ziet, een zwaard dat uit de mond van Jezus komt.
En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand, en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard.
Dat scherpe, aan twee kanten snijdende zwaard, is het Woord van God dat uit Jezus’ mond komt. Als we in de Bijbel lezen dat Jezus zelf het Woord van God gebruikte als zwaard, dan doen we er goed aan te bestuderen hoé Jezus het precies gebruikte in zijn leven hier op aarde. Het best zien we dat in Mattheüs 4:1-11, waar beschreven wordt hoe Jezus door satan wordt verleid in de woestijn. Hier zien we duidelijk dat Jezus, steeds als Hij satan persoonlijk tegemoet trad, als enige wapen het zwaard van de Geest, Gods Woord, tegen hem gebruikte.
Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.
Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
Uit deze passage wil ik graag naar voren halen dat de autoriteit van het Woord door Jezus noch satan betwist. Is dat niet opmerkelijk? Jezus haalde steeds vooral teksten aan uit het boek Deuteronomium, het boek bij uitstek dat door vele moderne theologen hevig wordt bekritiseerd. Ik geloof dat Jezus en satan allebei geestelijk gezien wijzer waren dan de moderne theologen. Allebei kenden ze het geestelijke gezag van de woorden van de Schrift. Het geestelijke gezag van Gods Woord onbetwist, en laten we ons nooit laten beïnvloeden door tijdelijke elementen zoals (moderne) theologie, of het denken van de wereld om ons heen. Het Woord van onze God houdt eeuwig stand. Het is onveranderlijk, onweerlegbaar en vol kracht en gezag!

Heer Jezus, dank U voor het grote voorbeeld dat U gaf, en dat ook ik het geestelijke gezag van Uw Woord mag kennen en erkennen, als de waarheid die voor eeuwig standhoudt en mij helpt om geestelijk te overwinnen! Amen!