Shop Doneer

Ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is

Leestijd: 2 min.


Gisteren sloten we af in de wetenschap dat het voor ons als beperkte mensen dwaasheid is om te speculeren over de redding van mensen en dat we in plaats daarvan beter kunnen vertrouwen op Gods rechtvaardigheid. Degenen die geproefd hebben van Gods mateloze genade in hun eigen leven, zijn ervan overtuigd dat Hij nooit Zijn genade zal onthouden aan iemand die daarvoor in aanmerking komt.

Laten we er echter voor waken, dat we menen ooit volledig alles te kunnen begrijpen wat in de uitwerking van Gods oordelen besloten is. De studies in deze serie hebben slechts bepaalde aspecten belicht, die God geschikt heeft bevonden om in de Schrift te worden vermeld. Er blijven nog veel andere gebieden van dit uitgebreide onderwerp over die ons begrip totaal te boven gaan. Uiteindelijk kunnen we alleen maar de eerbied en het wonder delen dat door Paulus tot uitdrukking wordt gebracht in Romeinen 11:33: O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Dit is een toepasselijke afsluiting van de systematische studie van de zes fundamentele leerstellingen, die het onderwerp zijn geweest van de serie ‘De Pijlers van het christelijk geloof.’

Door onze systematische studie hebben we nu grondig die Bijbelse grondslag van de fundamentele leerstellingen gelegd waarop het geloof van iedere christen stevig kan worden gebouwd. Nu dit fundament is gelegd, wordt het mogelijk te gehoorzamen aan de verdere aansporing in Hebreeën 6:1: We moeten ... ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. (NBV)

Laten we blijven bouwen op dit fundament, totdat wij in ons leven een voltooid gebouw hebben neergezet van christelijke leer en praktijk.

Hetzelfde Woord van God dat het noodzakelijke fundament verschaft, laat ons ook zien hoe we verder kunnen gaan tot de voltooiing van het volledige gebouw. Daarom wil ik iedereen die mij dit jaar in deze studies heeft gevolgd, dit laatste woord van aansporing meegeven, dat van de lippen van Paulus komt in Handelingen 20:32:

En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn ​genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de ​geheiligden.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat voel ik mij bevoorrecht dat ik mag behoren tot die wereldwijde, unieke, enorme groep van geheiligden. Dank U Jezus, dat ik door Uw kostbaar, dierbaar bloed ten volle leven mag tot Uw eer, en zo onder Uw leiding mag bijdragen aan de verwerkelijking van Uw doelen en de bouw van Uw Koninkrijk! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MADAGASCAR

Bid voor Valerie, die werkt aan de vertaling van Dereks boeken in het Malagasy. De meest recente vertaling,Jezus´ laatste bevel, is afgerond en er zullen 2.000 exemplaren worden gedrukt en verspreid. Het boek wordt ook ingesproken op cd, voor verspreiding onder christelijke radiostations hier.

Weekvers: Mattheüs 25:31 & 33

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.