Shop Doneer

Onwetendheid in de Kerk vandaag

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
De tweede bouwsteen: kennis
Nadat ik een heel aantal jaren geleden ik in Pakistan was geweest, waar ik eerder in deze studie over vertelde, realiseerde ik me dat onwetendheid een satanische strategie is. Satan is bewust bezig mensen onder een bedekking van onwetendheid te houden, zodat ze gereed zijn voor het verwelkomen van de antichrist. Wereldwijde onwetendheid zal de weg vrijmaken voor de antichrist.
We zullen kort kijken naar enkele vormen van onwetendheid waar de apostelen in de vroege Kerk mee worstelden.Ik denk dat je je zult realiseren dat de meeste daarvan vandaag nog steeds actueel zijn. In Romeinen 11:25-26 vinden we de eerste vorm van onwetendheid:
Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden...
Een groot deel van de huidige Kerk is onwetend van het feit dat God alleen totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan, verharding over Israël heeft toegelaten. Dan zal heel Israël gered worden. Er bestaat vandaag enorme verwarring in de Kerk vanwege de onwetendheid over dit geheimenis.
In 1 Korinthe 10:1-11 spreekt Paulus tot de gelovigen in Korinthe over een ander terrein van onwetendheid, en spoort hij hen aan te bedenken dat alles wat Israël in het Oude Testament meemaakte, een model, of teken, of voorbeeld was, tot waarschuwing voor ons. In de verzen 1-4 zegt hij:
...dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben.
In deze passage noemt Paulus vijf bovennatuurlijke geestelijke ervaringen die Israëls voorvaderen hadden meegemaakt. Daarna zegt hij: Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad(vers 5).
Dit moeten we ons goed realiseren; geestelijke ervaringen en beslissingen zijn geen garantie dat God behagen in ons schept! We kunnen gedoopt zijn in de Geest, en gedoopt zijn in water en in tongen spreken, maar toch kan het zijn dat God geen welgevallen in ons heeft.

Vader, openbaar mij Uw wil door Uw Woord, zodat mijn leven een loflied is voor U en U geëerd en verheerlijkt wordt door al mijn keuzes en handelingen. Verlicht U de ogen van mijn hart om U steeds dieper te kennen, en Uw roeping te zien, zodat ik in alles U eer breng. Amen.