sluit
Shop Doneer

Onze grote krachtcentrale

Leestijd: 3 min.
Het eerste geestelijke wapen waar we naar gaan kijken in onze studie naar 'leven als zout en licht', is gebed. Als inleiding op dit belangrijke thema kijken we naar Mattheüs 18, waar Jezus zegt:
Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
(Mattheüs 18:18-20)
Deze tekst heb ik wel eens benoemd als 'onze grote krachtcentrale' als we de wereld tegemoet treden. In deze verzen liggen alle elementen van kracht besloten die we nodig hebben om alles te doen wat we willen bereiken. Geen president, geen dictator, geen legeraanvoerder, en geen 'gewoon' persoon buiten de Gemeente, heeft ook maar een fractie van de kracht die in deze verzen besloten ligt en waar alle kinderen van God de beschikking over hebben.
Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn (...) wat dan ook, het zal hun ten deel vallen (Mattheüs 18:18-19). Wat wil je nog meer? Geen situatie, geen probleem, geen vijand, geen enkele tegenstand of tegenstander ligt buiten het bereik van deze belofte. Alles wat je nodig hebt om volledig doeltreffend en volledig overwinnend te zijn, staat in deze verzen.
En om dit Bijbelgedeelte goed uit te leggen, geef ik je graag de 'Prince-vertaling' van Mattheüs 18:20. Dit is mijn eigen letterlijke vertaling (zoals ik wel eens eerder verteld heb, is mijn kennis van het Grieks al vanaf mijn kindertijd gevormd en getraind; zodoende ben ik mijns inziens in staat vertaling van het Grieks te geven): ,,Want waar twee of drie tot Mijn Naam samen geleid zijn, daar ben Ik in hun midden". Misschien heb je al gezien dat ik het woord 'bijeengekomen' heb veranderd in 'samen geleid'. Dit is eveneens een juiste vertaling, maar dit heb ik gedaan om de betekenis van Romeinen 8:14 erbij te kunnen betrekken en hierop toe te passen:
Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
We kunnen de Heilige Geest niet buitensluiten van welke activiteit van Gods kinderen dan ook. Waar twee of drie mensen zijn samen geleid door de Heilige Geest, daar gaan belangrijke dingen gebeuren. En dat is volgens mij een belangrijk element van wat Jezus hier zegt.
Daarnaast gebruik ik ook, in plaats van de woorden 'in Mijn Naam', liever de vertaling 'tot Mijn Naam'. Het geeft namelijk de juiste indruk dat de Naam van de Here Jezus Christus het centrale punt is waar Zijn mensen zich omheen verzamelen. Eigenlijk is dit voor christenen de enige toegestane plaats om samen te komen in dit verbond. Onder het verbond van het Oude Testament zei God toen Hij Zijn volk Israël het Beloofde Land binnenbracht: ,,Ik zal één plaats aanwijzen waar een huis zal worden gebouwd. Ik zal daar Mijn Naam laten wonen, en dat is de enige plek in het land waar Ik jullie offers zal aannemen." Deze plaats was Jeruzalem, en het 'huis' was eerst mobiel vanwege de doortocht door de woestijn, de tabernakel; later werd dat de tempel. Een heel belangrijk punt om even naar te kijken, is het feit dat God zei: ,,Jullie moeten niet jullie offers op een andere plaats brengen, want Ik laat Mijn Naam in dat huis wonen" (zie Deuteronomium 12:11-14).
Hetzelfde principe geldt vandaag nog steeds voor ons. Er is maar één toegestane plaats voor christenen om samen te komen. We ontmoeten elkaar niet als baptisten of gereformeerden of evangelischen. Dat is niet wat God heeft toegestaan. Er is maar één plaats, één centrum waar we mogen samenkomen, en dat is de Naam van Jezus.

Hemelse Vader, wat een genade dat wij als Uw kinderen elkaar ontmoeten en vinden op maar één plaats: de naam van Jezus! Die naam boven alle andere namen wil ik eren, aanbidden en groot maken in en met mijn leven. En bij die naam ontmoet ik ook mijn geestelijke broers en zussen, om in eenparigheid van geest mensen, dingen en plaatsen onder de heerschappij te brengen van Zijn Koningschap! Amen.