Shop Doneer

Ook de apostelen werden door God geïnspireerd

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 21

De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid...
(2 Timotheüs 3:16)

Ook de apostelen werden door God geïnspireerd
Gisteren constateerden we dat de nauwgezetheid en het gezag van de hele Bijbel afhangt van de inspiratie van de Heilige Geest. Ook de apostelen zelf begrepen dit duidelijk en maakten in wat zij schreven aanspraak op dit gezag.
Dit zien we bijvoorbeeld in 2 Petrus 3:1-2: Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
Hier plaatst Petrus de geschriften van de Oudtestamentische profeten en de opgeschreven geboden van Christus’ apostelen naast elkaar en hij kent ze precies hetzelfde gezag toe. In vers 15 en 16 van hetzelfde hoofdstuk erkent Petrus het goddelijk gezag van wat Paulus heeft geschreven, want hij zegt:
...en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder ​Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.
De uitdrukking ‘alle brieven’ houdt in dat zelfs tijdens het leven van Paulus zelf de andere apostelen erkenden dat Paulus’ brieven het volledige gezag van de Schrift bevatten. Toch had Paulus zelf Jezus tijdens Zijn aardse bediening nooit gekend. De nauwkeurigheid en het gezag van Paulus’ onderwijs berustte daarom alleen op de bovennatuurlijke openbaring en inspiratie van de Heilige Geest.
Hetzelfde is van toepassing op Lukas, die nooit de titel ‘apostel’ ontvangen heeft. Toch stelt hij in de aanhef van zijn evangelie, Lukas 1:3 dat hij alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht heeft. Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘van voren af aan’ betekent letterlijk ‘van boven’.
In Johannes 3:3, waar Jezus spreekt over wedergeboren worden, is hetzelfde Griekse woord vertaald met weder (opnieuw). In elk van deze passages duidt het woord op de onmiddellijke, bovennatuurlijke tussenkomst en werking van de Heilige Geest.
Zo komen we na een gedegen onderzoek tot de conclusie dat de claim van volstrekte nauwkeurigheid en het gezag van zowel het Oude als Nieuwe Testament niet afhankelijk is van de wisselende en feilbare vermogens van menselijke wezens, maar van de goddelijke, bovennatuurlijke leiding en openbaring en inspiratie van de Heilige Geest. Op deze manier samen geïnterpreteerd, bevestigen het Oude en het Nieuwe Testament elkaar, vullen zij elkaar aan en vormen zij een samenhangende, complete en volledig toereikende openbaring van God.
Wij hebben ook gezien dat niets is in deze complete visie op de Schrift in strijd is met de logica, de wetenschap of het gezonde verstand. Integendeel, in al deze drie is er veel dat deze visie bevestigt en het ons gemakkelijk maakt om te geloven.
Vader, dank U dat Uw Woord inderdaad volkomen betrouwbaar is en dat het daardoor werkelijk in staat is om in alle omstandigheden of midden in het tumult van deze wereld, onze ziel tot rust te brengen. Ik prijs U voor de geweldige kracht en voortdurende werking van Uw Woord! Amen.