Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Opeisen of loslaten

Leestijd: 3 min.

We gaan vandaag nog verder nadenken over de tekst van gisteren uit Romeinen 8:9: Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. (NBG)

Er bestaat veel onderwijs over het ‘aanspraak maken op ons erfdeel’ en het ‘krijgen wat je toekomt’. Ik heb hier zelf ook vaak over gesproken en teksten gebruikt zoals het tweede vers van de derde Johannesbrief: Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat (NBG). Ik gelóóf deze dingen en dank de Heer voor voorspoed. Maar in Gods ogen ben je niet voorspoedig als je op je rechten staat. De Geest van Jezus eiste zijn rechten niet op. Ik geloof dat voorspoed, gezondheid, innerlijke vrede en het welgaan van de ziel het recht is van ieder die in Christus een nieuwe schepping is, maar te vaak worden deze zegeningen onterecht door de oude mens toegeëigend voor zijn eigen zelfzuchtige doelen.

Soms, als ik mensen hoor zeggen: ,,Broeder, claim het, eis het!” dan protesteert er iets diep in mij. Als ik zulke woorden hoor, dan zie ik onmiddellijk het beeld van dat ‘arrogante ego’, dat zijn recht komt eisen. Wie van u zou graag willen samenleven met iemand die altijd claimt en opeist? Hoewel mijn eisen op zich helemaal legaal kunnen zijn, omdat ze bevochten zijn op Golgotha, geloof ik niet dat ik mijn erfdeel in Christus op een wettische manier hoef op te eisen.

Je kracht ligt niet in je bezit of in je prestaties. Je kracht is het vermogen de gevoeligheden van zwakken te verdragen.

De Geest van Christus was een Geest die zich vrijwillig overgaf. Ik ben ervan overtuigd dat Hij het hoogste voorbeeld is van overgave. Het was juist dit aspect van Zijn houding, dat zo duidelijk het verschil liet zien tussen Hem en satan. Filippenzen 2:6 zegt over Jezus: Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van.

De parafrase Het Levende Woord zegt hier: ,,Hoewel hij God was, heeft hij niet op Zijn rechten als God gestaan.’’ Ziet u ook hier die duidelijke tegenstelling? Jezus bezat het recht op volstrekte gelijkwaardigheid aan God. Dit recht behoorde Hem toe door zijn Goddelijke natuur en door een Goddelijke inzetting. Maar Hij claimde het niet. Hij greep er niet naar. Lucifer, die satan werd, had niet het recht op gelijkwaardigheid aan God, maar hij greep ernaar. En viel. Het beslissende verschil ligt in het ‘grijpen’ of ‘loslaten’. Het beslissende verschil is overgave. Ik vraag mij af hoeveel van onze claims, onze geldingsdrang en ons eisen voortkomt uit de Geest van Christus en hoeveel ervan eigenlijk uit die andere bron komt.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor alles wat U mij geeft. Ik wil me echter niet richten op mijn rechten, maar in een leven van overgave juist leren om los te laten. Mijn kracht ligt niet in mijn bezit of mijn prestaties, maar in hoeverre ik de zwakheden van anderen (ver)draag. Vader, ik vind mijn vreugde niet in mijn bezit of mijn voorspoed, maar in het doen van Uw wil! Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

HONGARIJE

  • Ondanks de moeilijke omstandigheden blijft de vraag naar Dereks boeken groeien, en zelfs veel jonge mensen hebben zijn materialen ontdekt en zijn ze gaan lezen. Bid dat zij die Dereks onderwijs nu gebruiken, er sterk door beïnvloed worden, en bemoediging ontvangen.
  • Bid om eenheid onder de gelovigen hier, en een honger naar de waarheden van God, om Zijn stem te horen en te wandelen in zijn roeping. Omdat er verdeeldheid is in ons land, ook in de Kerk, waar we materialisme, valse profetieën, angst voor de toekomst enz. vinden, verlangen we er naar dat de Heer Zijn volk wijsheid en bemoediging zal geven.