Shop Doneer

Openbaring vereist bovennatuurlijke bevestiging

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 243


God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.
Hebreeën 2:4

Openbaring vereist bovennatuurlijke bevestiging

Als we het hele verslag van de Bijbel nauwkeurig lezen, dan ontdekken we dat dit bovennatuurlijke getuigenis van de waarheid van het Evangelie door alle eeuwen heen overeenstemt met Gods handelen met Zijn gelovig volk. Steeds wanneer God door bovennatuurlijke openbaring waarheid aan de mens heeft toevertrouwd en de mens gewillig is geweest om aan die waarheid te gehoorzamen, is God van Zijn kant altijd bereid geweest om bovennatuurlijk getuigenis te verlenen aan de waarheid die Hij openbaart.
We vinden dit al direct aan het begin van de geschiedenis van de mens, in het verslag van de offers die Kaïn en Abel aan God brachten, zoals staat opgetekend in Genesis 4:3-8. Deze twee verschillende vormen van offeranden typeren door de geschiedenis van de mens die daarop volgt heen, twee hoofdpatronen van godsdienst.
Kaïn bracht offers van de opbrengst van de grond - maar het was grond die reeds onder Gods vloek was gekomen, zoals in Genesis 3:17 staat. Kaïns offer was het product van zijn eigen redenering, en zijn eigen werken. Er was geen openbaring van God; geen erkenning van zonde met de vloek die daarop volgde; geen erkenning van de behoefte aan een offer om verzoening te doen voor de zonde.
Abel bracht de eerstelingen van zijn kudde, die hij offerde. Door deze daad erkende hij het feit van de zonde en de behoefte aan een zoenoffer, waarbij bloed vloeide. Dit kwam niet vanuit zijn eigen redeneringen, maar door goddelijke openbaring. Zijn godsdienst was niet gebaseerd op zijn eigen werken, maar op geloof in God.
Dit wordt bevestigd in Hebreeën 11:4: Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd.
Omdat Abel de geopenbaarde waarheid van God geloofde en eraan gehoorzaamde, behaagde het God om een bovennatuurlijk getuigenis daaraan te verlenen. De meeste commentatoren geloven dat het bovennatuurlijke vuur van God uit de hemel op Abels offer neerdaalde en het verteerde.
Aan de andere kant weigerde God getuigenis van Zijn goedkeuring te geven aan het offer van Kaïn. Dit staat in Genesis 4:4-5: De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht.
Heer, na deze overdenking wil ik graag met David samen bidden wat hij zei in Psalm 139:23-24: Doorgrond mijn hart Heer, en toets mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is. En leidt mij op de eeuwige weg! Amen.