sluit
Shop Doneer

Optimisme is onze basis

Leestijd: 2 min.
We hebben de afgelopen dagen onderscheid gemaakt tussen geloof en hoop.Geloof is de vaste grond van de dingen die we hopen. Dit is wat onze gedachten beschermt en maakt dat we optimistisch kunnen blijven. In Romeinen 8:28 wordt ons bijvoorbeeld verteld: "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." Als God voor ons alle dingen doet medewerken ten goede, blijft er dan nog ruimte voor iets anders dan optimisme? Maar om dit vers op ons leven toe te passen, moeten we eerst nagaan of we voldoen aan de voor­waarden die gesteld worden. Hebben we God werkelijk lief? Willen we echt dat God Zijn doel bereikt in ons leven? Zo ja, dan laat God alle dingen - iedere gebeurtenis, elke situatie - ten goede medewerken in ons leven. Als we dit begrijpen, dan blijft er nog maar één logische houding over die de basis mag zijn van ons gedachtenleven: optimisme. In dit licht bezien, is pessimisme voor een christen in feite een verloochening van zijn geloof. Dit voorbeeld is een bevestiging van wat reeds is gezegd: geloof is de enige vaste basis voor hoop. We moeten eerst waarachtig geloven wat Romeinen 8:28 ons vertelt - dat alle dingen ons ten goede medewerken. Als we dat geloven, dan is hoop de enige optie. Maar als we de tekst uit Romeinen niet geloven, dan heeft onze hoop geen solide basis. Uit wat gezegd is, blijkt dat er twee soorten hoop zijn; uiterlijk zijn ze gelijk, maar in één belangrijk opzicht verschillen ze. De eerste vorm van hoop is gebaseerd op een zuiver geloof in het hart en daarom is ze terecht. Wat die hoop verwacht, zal te zijner tijd in vervulling gaan. De tweede vorm van hoop is wel aanwezig in de gedach­ten, maar mist iedere basis van zuiver geloof in het hart; daarom heeft die hoop geen Bijbelse geldigheid. Zeer waarschijnlijk zullen haar verwachtingen beschaamd worden en tot teleurstelling leiden. Totdat we geleerd hebben onderscheid te maken tussen deze twee vormen van hoop, zullen we altijd het gevaar lopen hoop te koesteren die onvervuld blijft. Baseer je gedachten op Bijbels geloof in je hart, dan zal je hoop altijd vervuld worden. Dan zal je hoop altijd reden geven om optimistisch te zijn ongeacht de omstandigheden.
Vader, ik heb U lief en ik wijd mijn leven toe aan U. Daarom mag ik er op vertrouwen, er op hopen, dat alle dingen in mijn leven zullen medewerken ten goede. Dank U wel, dat mijn hoop die gebaseerd is op Uw waarheid die ik geloof, ook vervuld zal worden. Deze hoop vult mij met Uw vreugde!