Shop Doneer

Overwin de vijfde colonne!

Leestijd: 3 min.
Sommige theologen beweren dat Paulus de christenen in Korinthe vleselijk noemt in 1 Kor. 3:3, omdat ze zoveel in tongen spraken. Het probleem in Korinthe was echter niet het spreken in tongen, maar verkeerde houdingen en relaties die voortkwamen uit vleselijkheid - de werken van het vlees. Wat is het kenmerk van vleselijkheid?
...Want als onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleselijk en wandelt gij niet naar de mens? Want als de een zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik ben van Apollos, zijt gij niet vleselijk? (1 Kor. 3:3-4)
Het is niet de theologie die een gemeente verdeelt. Mensen kunnen theologie heel vleselijk hanteren, maar het is de vleselijkheid, niet de theologie, die de wortel van het probleem is. Vleselijkheid is verdeeldheid, het volgen van menselijke leiders. De een zegt: Ik volg Luther; een ander zegt: Ik volg Johannes Calvijn. En weer een ander zegt: Ik volg Wesley. Je kunt onderwijs van dit soort mannen ontvangen en God ervoor danken. Maar een volgeling worden van één leider karakteriseert je als vleselijk. Hiervoor is maar één oplossing, net als voor elke andere vorm van vleselijkheid: het kruis. Waar mensen onwillig zijn om zich in hun leven te onderwerpen aan het kruis, zal verdeeldheid blijven bestaan, en jaloezie, afgunst, competitie en trots.
Maar laat ik nog iets toevoegen in de hoop je te helpen, voordat je misschien denkt: ,,Ik voldoe niet aan de norm. Ik heb nog niet bereikt wat Derek Prince beschrijft...'' Ontspan je alsjeblieft! God verwacht niet dat je het al bereikt hebt. Hij vertrouwt erop dat je onderweg bent. We moeten ons goed realiseren dat iedereen binnenin zich een vijand van God heeft. De meeste van onze worstelingen en moeiten zijn te wijten aan deze vijand diep binnenin: onze oude natuur, die opstandig is tegen de waarheid van God en wil dat we reageren vanuit het vlees, niet vanuit de nieuwe mens. Maar we lazen gisteren al in Galaten 5:24:
Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd...
Mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, kennen vast het begrip 'de vijfde colonne'. Deze uitdrukking stamt oorspronkelijk uit de Spaanse burgeroorlog van 1930, toen de Spanjaarden andere Spanjaarden in het land bestreden. Het verhaal gaat dat een bepaalde generaal Madrid belegerde. Een andere generaal kwam langs en vroeg hem: ,,Wat is je strategie om de stad te veroveren?'' De bevelhebber antwoordde: ,,Ik heb vier colonnes opgesteld tegen de stad, één aan de noordkant, één aan de oostkant, één aan de zuidkant en één aan de westkant.'' Toen pauzeerde hij even en zei: ,,Maar ik verwacht dat mijn vijfde colonne de stad voor me gaat innemen.'' De andere generaal vroeg: ,,Waar is die dan? Je vijfde colonne?''. De bevelhebber antwoordde: ,,Al binnenin de stad!'' Dat is ons probleem! De Kerk is nooit verslagen van buitenaf. De Kerk is onoverwinnelijk, een onneembare vesting, behalve voor de vijfde colonne - de vijand die de stad van binnenuit probeert in te nemen. Maar in Jezus' overwinning aan het kruis, ligt ook onze overwinning!
Morgen zullen we bespreken hoe we te werk kunnen gaan om die 'vijfde colonne' in ons leven te ontmaskeren en te overwinnen. Het kruis heeft dit mogelijk gemaakt!

Machtige Heer Jezus, dank U wel dat ik mag staan in de overwinning van het kruis, en dat verdeeldheid, jaloezie, afgunst, competitie en trots geen plaats hebben in mijn leven. Ook mijn gezin en familie, en mijn geestelijke familie - het Lichaam van Christus waar ik bij mag horen - zullen vrij zijn en blijven van deze 'vijfde colonne' van de vijand. U Heer Jezus, heeft voor eens en voor altijd overwonnen aan het kruis! Ik prijs U! Amen.