sluit
Shop Doneer

Overwinnaars in Christus!

Leestijd: 1 min.
In 2 Korinthiërs 10:3-4 leert Paulus ons welk soort wapens we nodig hebben in de strijd tegen onze geestelijke vijanden.
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken.
De frase 'niet naar het vlees' betekent precies wat we al eerder zagen in Efeze, dat onze vijanden het tegenovergestelde zijn: ze zijn geestelijk. Dus God heeft voorzien in geestelijke wapens voor een geestelijke strijd. In Psalm 20:5 lezen we over de banier die God voor ons heeft:
Laat ons juichen om uw overwinning, het vaandel heffen, in de naam van onze God.
Onze banier is de naam van de Heer onze God en zíjn overwinning wordt onze overwinning, als we onze banier heffen in zijn naam. Met andere woorden, wanneer we de juiste banier gebruiken, wordt de overwinning die Hij reeds behaald heeft, voor ons beschikbaar.
Nu is er in het Nieuwe Testament natuurlijk veel te vinden over de naam van de Heer. Bijvoorbeeld in Filippenzen 2:9-11 waar Paulus het volgende zegt over Jezus:
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer', tot eer van God, de Vader.
In de naam van de Heer Jezus Christus hebben we een banier waar alle krachten van het kwaad voor moeten buigen, ze moeten zich overgeven. En dan zegt Paulus dat de overwinning van Christus onze overwinning wordt:
Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt... (2 Korinthiërs 2:14)
Christus overwon satan aan het kruis, en het is die overwinning die voor ons beschikbaar is gemaakt. Maar er is een voorwaarde: we moeten de banier gebruiken die God voor ons heeft: de naam van de Heer Jezus Christus.

Heer, dank U voor uw totale overwinning aan het kruis. Wilt U mij ervoor bewaren dat ik ooit zou streven naar overwinning in mijn eigen naam. Uw naam, de naam van de Heer Jezus Christus aan wie alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde, die naam hef ik op en in die naam overwin ik! Amen.