sluit
Shop Doneer

Overwinning door het zwaard...

Leestijd: 2 min.
Thema: De volledige wapenrusting...
Gisteren lazen we uit Mattheüs 4:1-11 het prachtige verhaal van Jezus’ overwinning op satan, tijdens Zijn verzoeking in de woestijn. Gisteren zagen we dat voor zowel Jezus als ook de satan het gezag van Gods Woord onbetwist was. Vandaag kijken we naar nog enkele andere aspecten uit dit verhaal. Ten tweede was elke verleiding erop gericht om Jezus aan het twijfelen te brengen. Telkens wanneer satan het woord ‘als’ gebruikte, trok hij iets in twijfel.
Ten derde wees ik er al eerder op dat Jezus de manier waarop Hij met satan afrekende niet veranderde, maar Hij gebruikte steeds hetzelfde wapen tegen hem, namelijk het Woord van God. ,,Er staat geschreven…er staat geschreven… er staat geschreven...''
Het is opvallend dat de duivel de Bijbel kan citeren, alleen hij past hem verkeerd toe. Hij citeerde uit Psalm 91, maar Jezus citeerde weer uit Deuteronomium. De duivel probeerde de Bijbel te gebruiken tegen de Zoon van God. Als hij dat tegen Jezus deed, dan kan hij het ook tegen ons doen. Als we de duivel willen tegenstaan, dan moeten we de Schrift dus goed kennen en de woorden ervan kunnen toepassen. We moeten op onze hoede zijn voor mensen die de Bijbel verkeerd toepassen en ons proberen te verleiden om verkeerde dingen te doen.
Jezus antwoordde de duivel niet met theologische of religieuze antwoorden. Hij zei niet naar welke synagoge Hij ging of welke rabbi Hem had onderwezen. Hij wendde Zich steeds rechtstreeks tot de Bijbel. Er staat geschreven…er staat geschreven…er staat geschreven… Toen Hij voor de derde keer uithaalde met dat tweesnijdend scherpe zwaard, week satan terug. Hij had genoeg klappen gehad. Jij en ik hebben het geweldige voorrecht gekregen datzelfde wapen te gebruiken.
In Efeziërs 6:17 spreekt Paulus over het zwaard van de Geest, het Woord van God, en gebruikt hij het Griekse woord rhèma, wat in eerste instantie altijd een gesproken woord aanduidt. Het is belangrijk te beseffen dat het zwaard van de Geest niet de Bijbel is die op de boekenplank staat. Dat schrikt de duivel niet af. Maar als je het Woord in je mond neemt en het direct citeert, dan verandert het in het zwaard van de Geest.
Let ook op de betekenis van de uitdrukking ‘het zwaard van de Geest’. Dit duidt op samenwerking tussen de gelovige en de Heilige Geest. Wij moeten het zwaard opnemen en het hanteren. De Heilige Geest zal dat niet voor ons doen. Maar als we het zwaard in geloof oppakken, dan geeft de Heilige Geest ons de kracht en de wijsheid om het te gebruiken.

Dank U Heer, voor Uw krachtige, levende Woord, dat ik mag oppakken en gebruiken als een zwaard in de hemelse gewesten. Hierin werk is samen met Uw Heilige Geest, die mij precies herinnert aan de Bijbelse waarheid die ik in iedere situatie nodig heb! Amen.