Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Proclamatie als aanvalswapen

Leestijd: 2 min.
We zullen nu kijken naar de kracht van proclamatie als aanvalswapen in de geestelijke strijd. Ik zal bespreken hoe we met proclamatie invloed kunnen hebben op nationale en zelfs internationale gebeurtenissen. Ruth en ik hebben altijd veel gebeden voor situaties die niet tot onze persoonlijke nood behoren, zoals bijvoorbeeld het lot van bepaalde volken. Hier volgen enkele Bijbelgedeelten die je zullen bemoedigen en helpen. Enkele van onze favoriete teksten waar we bijna altijd mee eindigen, zijn Daniël 2:20-22 en 4:34-35. De eerste tekst wordt uitgesproken door Daniël en de tweede door Nebukadnezar, maar de boodschap is dezelfde:
Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.
... omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?
Bedenk je eens dat dit de woorden zijn van Nebukadnezar, een ongelovige machthebber! Persoonlijk geloof ik dat hij op dat moment wel in God geloofde. Maar denk eens na over het geweldige werk van God in het leven van Nebukadnezar. Dat zou ons moeten bemoedigen. God kan goddeloze en slechte heersers veranderen, als wij leren hoe we moeten bidden en proclameren.
We hebben ook nog twee bijbelgedeelten - beiden precies één vers - uit 2 Kronieken. Het zijn gebeden. Als we bijvoorbeeld bidden voor de situatie in het Midden Oosten, beginnen we meestal met deze gebeden, omdat die ons helpen.
HERE, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, HERE, onze God, want op U steunen wij en in Uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. HERE, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen. (2 Kronieken 14:11)
HERE, God onzer vaderen, zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de koninkrijken der volken? In Uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U. (2 Kronieken 20:6)
We besluiten vandaag met een zeer krachtige uitspraak uit Psalm 33:8-12, wanneer je bidt voor de wereldsituatie:
Laat heel de aarde voor de Heer vrezen, laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. De Heer vernietigt de raad van de heidenen; Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heer bestaat in eeuwigheid, de gedachten van zijn hart duren voort van geslacht tot geslacht. Welzalig het volk dat de Heer tot zijn God heeft, het volk dat Hij zich tot een erfenis verkoren heeft.
Met andere woorden, wie behaalt de overwinning? Het volk dat de Heer tot zijn God heeft. Alle plannen van de volken en van de verenigde naties en regeringen zullen mislukken als ze ingaan tegen het plan van God.

Vader, ik ben onder de indruk van Uw ontzagwekkende grootheid. Heer dank U wel dat U de God bent die alles in Zijn hand heeft en Die ik dien - de God die de raad der volken verbreekt en Wiens gedachten trouw naar ons uitgaan van generatie op generatie, ook in mijn familie. Dank U hemelse Vader! Amen.