Shop Doneer

Rechter, Middelaar, Bloed

Leestijd: 3 min.

In onze serie overdenkingen hebben we tot nu toe systematisch de zes basisleerstellingen van het christelijk geloof onderzocht. Wat hebben we veel bestudeerd..! De komende vijf weken zullen we de laatste van de zes grondprincipes gaan onderzoeken die genoemd worden in Hebreeën 6:1–2, namelijk de leerstelling over het eeuwig oordeel.

Deze week bekijken we twee aspecten van het goddelijk oordeel: 1. De algemene openbaring die de Bijbel geeft omtrent God als de Rechter over allen. En 2. De hoofdprincipes die God hanteert voor het uitoefenen van oordeel.

Onze inleiding op het Bijbelse onderwijs over God als de Rechter, halen we uit Hebreeën 12:22–24:

Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

Deze drie verzen schetsen een beeld van God in Zijn hemelse woonplaats, en van de heiligen en verlosten die daar bij Hem verblijven. De sleutel tot een juiste analyse van deze verzen is het cijfer ‘drie’…

Allereerst vallen de verzen op een natuurlijke manier uiteen in ‘drie’ grote delen: eerst een beschrijving van Gods woonplaats; ten tweede, een opsomming van degenen die daar bij God verblijven; en ten derde, een presentatie van God zelf. Verder is elk van deze ‘drie’ grote delen op een natuurlijke manier weer te splitsen in (opnieuw) een ‘drievoudige’ onderverdeling.

De beschrijving van Gods woonplaats is drievoudig: ten eerste, De berg Sion; ten tweede, de stad van de levende God; ten derde, het hemelse Jeruzalem. De opsomming van degenen die daar wonen, is vervolgens eveneens drievoudig: ten eerste, een ontelbare menigte engelen; ten tweede, de algemene vergadering en de Gemeente van de eerstgeborenen die opgeschreven zijn in de hemelen; ten derde, de geesten van de rechtvaardigen die (al) tot volmaaktheid zijn gekomen. Wat deze drie groepen betreft, volgt hier een korte uitleg.

De engelen waar het hier om gaat, zijn degenen die geen deel hebben gehad aan satans eerste rebellie, noch aan de universele slechtheid van zowel mensen als engelen in de periode van vóór de zondvloed. De Gemeente van de eerstgeborenen vertegenwoordigt de heiligen van het Nieuwe Verbond, die ‘eerstelingen’ zijn geworden van Gods nieuwe schepping in Christus.De geesten van rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen, vertegenwoordigen de heiligen van voorafgaande eeuwen die door hun leven van een voortdurende wandel in geloof, geleidelijk de volkomenheid hebben bereikt.

Als laatste is eveneens de presentatie van God Zelf drievoudig: ten eerste, God de Rechter over allen; ten tweede, Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond; ten derde, het bloed van de besprenkeling (het gesprenkelde bloed van Jezus), dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor de majestueuze, bijna geheimzinnige wijsheid die Uw eeuwige Woord hier tentoonspreidt, en dat ik hierin word meegenomen, om zo te groeien in inzicht en het begrijpen van Uw volmaakte Masterplan, dat vanaf en begin van de tijd bestaan heeft, maar in deze dagen wordt uitgerold! Het is bijna te groot om te bevatten… Dank U wel! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

Bid dat de Heer DPM-Australië in contact zal brengen met gelijkgezinde bedieningen, om samen het zendingswerk onder de inheemse bevolking, Papoea Nieuw Guinea en de gedetineerden, uit te breiden.

Weekvers: 2 Petrus 3:9

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.