Shop Doneer

Respect voor Gods tempel

Leestijd: 2 min.
Want U heeft mijn nieren gevormd
mij in de schoot van mijn moeder geweven
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid...
Mijn gebeente was voor U niet verholen
toen ik in het verborgene gemaakt werd;
gewrocht in de diepten van het aardrijk;
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin.
(Psalm 139: 13 - 16)
Een aantal jaren geleden sprak God door deze verzen heen tot mij over het wonder van het lichaam - mijn eigen lichaam, om precies te zijn. Het lichaam is een goddelijk meesterwerk, dat tientallen jaren van te voren is bedacht en vervolgens is gemaakt van materialen die in het verborgene van de aarde werden gevormd. Het is geweven in de moederschoot, door de onzichtbare hand van de Schepper.
Door dit besef werd het voor mij belangrijk om dit meesterwerk, mijn lichaam, te behandelen met de zorg en de eerbied waar het recht op heeft. Ik wil zorgen dat ik het in de best mogelijke conditie houd, zodat het in alle opzichten kan functioneren zoals God het heeft bedoeld.
Door de eeuwen heen heeft de mens steeds opnieuw geprobeerd een gebouw te construeren dat God zou kunnen huisvesten. Hiervoor heeft men kosten noch moeite gespaard. Zo'n gebouw kan echter hooguit dienen als een plaats waar men God lof offert, maar nooit als Gods woning. Maar de Allerhoogste woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt (Handelingen 7: 48).
God heeft een ander plan. In het begin van de menselijke geschiedenis vormde Hij met zijn eigen handen een tempel voor zichzelf: het lichaam van de mens. Vervolgens werkte Hij het verlossingsplan uit, waardoor dat lichaam, geheiligd door geloof in het offer van Jezus, opnieuw aan Hem geofferd kon worden, als een tempel voor zijn Heilige Geest. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn (1 Korinthe 6: 19-20).
Als je werkelijk beseft dat jouw lichaam een tempel is waar de Heilige Geest in woont, dan vervult dat je met ontzag en dankbaarheid, die tevens maakt dat je er goed en zorgvuldig mee om wilt gaan.

Mijn antwoord in geloof:
Help mij, Heer, om de tempel van mijn lichaam in een conditie te houden die U eer bewijst. Ik wil Uw Heilige Geest het verblijf bieden dat Hem toekomt, er goed voor zorgen en het naar mijn beste kunnen in optimale conditie houden. Amen.