Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Roemen in verdrukking

Leestijd: 3 min.

We hebben gezien dat geloof met de mond beleden moet worden en in daden moet worden uitgewerkt. Nu komen we bij de derde 'must'. Doorgaans worden we daar niet graag mee gecon­fronteerd, maar desondanks kunnen we er niet omheen: geloof moet beproefd worden.

In Romeinen 5:1‑11, waar Paulus spreekt over onze geloofs­relatie met God door Christus, gebruikt hij drie keer het woord 'roemen'. Dit is een zeer sterk woord, dat een vertrouwen of zekerheid aanduidt waar we trots op zijn. In vers 2 zegt Paulus: ...wij roemen in de hoop op de heer­lijkheid van God. Dat is niet moeilijk te begrijpen. Als we echt geloven dat we nu al erfgenamen zijn van Gods heerlijkheid en dat we die met Hem tot in eeu­wigheid zullen delen, dan is het heel natuurlijk om daar opgetogen, blij en vol verwachting over te zijn. Maar in vers 3 gebruikt Paulus precies hetzelfde woord opnieuw en zegt hij: En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen,... Op het eerste gezicht lijkt dat belachelijk. Wie zou nu ooit verwachten dat hij in verdrukkingen roemt ‑ in moeite, vervolging, eenzaam­heid, onbegrip, of in armoede, ziekte of rouw? Waarom zou Paulus suggereren, of zou God verwachten, dat we in dergelijke situaties roemen? Gelukkig geeft Paulus ons een reden, want hij gaat verder:

…omdat wij weten, dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is (vers 3‑5).

Paulus antwoordt samenvattend: de reden om zelfs in verdrukking te roe­men is dat ‑ wanneer het ontvangen wordt als van God en doorstaan wordt in geloof ‑ het resultaten in ons karakter voort­brengt die op geen enkele andere manier tevoorschijn kunnen komen. Als we Paulus' antwoord nauwkeurig analyseren, ontdek­ken we dat hij vier opeenvolgende stadia van karakteront­wikkeling noemt die het resultaat zijn als de beproevingen (verdrukking) worden doorstaan. Laten we die vier stadia bestuderen, vandaag de eerste 3, morgen de vierde:

Ten eerste: volharding. Anders gezegd: doorzettingsvermogen of uithoudingsvermogen. Dit is een essentieel aspect van christelijk karakter. Zonder deze eigenschap zullen we veel van Gods mooiste en kostbaarste zegeningen mislopen.

Ten tweede: beproefdheid. Het Griekse woord is dokime. Anders vertaald: 'karaktersterkte', een 'gerijpt karakter', 'Gods goedkeuring', 'bewijs dat we de proef doorstaan hebben'. Het woord is nauw verwant met metaal dat de vuurproef heeft doorstaan ‑ op deze beeldspraak zullen we nog terugkomen.

Ten derde: hoop. De Bijbelvertaling van J.B.Philips zegt hier 'een stand­vastige hoop'. Dat is niet dagdromerij of een vlucht uit de werkelijkheid. Dit soort hoop is een sterke, serene, zekere verwachting van het goede ‑ het goede dat uiteindelijk uit het proces van beproeving te voorschijn zal komen.


Gebed van de dag

Heer, ik wil me niet verzetten tegen beproevingen, maar vertrouw U in alle omstandigheden. Wilt U mij leren om zelfs te roemen in beproevingen, omdat ik daardoor volharding zal verkrijgen en karaktersterkte. Dank U wel voor de hoop die U mij geeft dat er uit de beproeving iets goeds zal voortkomen. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd


SYRIË

  • De burgeroorlog in Syrië heeft 10 jaar geduurd. Bid dat het land wordt geheeld en deze afschuwelijke oorlog spoedig tot een einde komt, zodat onze kinderen in vrede kunnen leven terwijl ze nog jong zijn.
  • Bid dat Gods Woord, zoals het in Dereks onderwijs wordt gevonden, diegenen zal bereiken die het nodig hebben, en hen zal versterken en bemoedigen.
  • Bid dat de Kerk in Syrië werkelijk naar Christus zal opzien voor troost en kracht, om daarna anderen te motiveren hetzelfde te doen en te voorzien in hun behoeften.