Shop Doneer

Spijs van God: manna voor alle gelovigen

Leestijd: 2 min.
Dagelijkse Overdenkingen Derek Prince

In de dagelijkse overdenkingen van vandaag en morgen, kijken we naar de twee andere ervaringen die God onder het Oude Testament (dus het Oude Verbond) heeft vastgesteld. Dat is het eten van hetzelfde geestelijke voedsel (ook wel spijs van God) en het drinken van dezelfde geestelijke drank. Anders dan de dubbele doop, die nooit opnieuw werd herhaald, vertegenwoordigden het voedsel en de drank een doorgaande voorziening of spijs van God, waaraan Zijn volk regelmatig iedere dag deel moest hebben, totdat zij hun pelgrimstocht hadden volbracht.

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. (Hebreeën 11:29)

Spijs van God: onmisbaar voor de gelovige

De spijs van God die Hij voor Israël had bepaald, was het manna dat iedere morgen op hen neerdaalde. Tijdens de veertig jaren van hun pelgrimstocht door de woestijn heeft Israël voornamelijk geleefd op deze bovennatuurlijke spijs van God. Als hij het daarover heeft in 1 Korinthiërs 10:1–4, beschrijft Paulus het als geestelijk voedsel. Paulus wijst erop, dat voor ons als christenen in deze tijd dit manna overeenkomt met het geestelijke, bovennatuurlijke voedsel waarmee wij onze zielen moeten voeden.

En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. (1 Korinthiërs 10:1–4)

Wat is dan dit geestelijke, bovennatuurlijke voedsel voor elke christen? Het antwoord geeft Jezus in Mattheüs 4:4:

...Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

De spijs van God dat door Hem is aangewezen voor alle gelovigen, is Gods eigen Woord. Als wij ons in geloof voeden met het geschreven Woord van God, de Schrift, dan ontvangen wij in ons het goddelijke leven van het persoonlijke Woord, Jezus Christus. Jezus zei namelijk ook van zichzelf in Johannes 6:51:

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.

Zo is het dus door het geschreven Woord dat het persoonlijke Woord, het levende brood vanuit de hemel, neerdaalt om de ziel van de gelovige te versterken.

Bijbel over stille tijd

De bepalingen voor het verzamelen van manna door Israël worden vermeld in Exodus 16. Er zijn drie hoofdpunten.

  1. Het werd regelmatig verzameld;
  2. Het werd individueel verzameld;
  3. Het werd vroeg op de dag verzameld.

Dezelfde drie principes zijn van toepassing op de gelovige in deze bedeling. Ieder christen moet zich regelmatig, individueel en vroeg op de dag voeden met Gods Woord. Dit zal je helpen om de spijs van God te ontvangen en te groeien in je relatie met Hem.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor Uw voorziening in spijs van God, geestelijk voedsel en geestelijke drank – die zo dikwijls als wij hieraan deelnemen, ons steeds opnieuw doordringt van de verlossing en het nieuwe, bruisende leven dat Uw Zoon voor ons bewerkte aan het kruis! Amen.