Shop Doneer

Stappen in geloof en gehoorzaamheid

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 172

Dit alleen wil ik van u leren: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?
(Galaten 3:2)
Stappen in geloof en gehoorzaamheid
Hoe behoort volkomen gehoorzaamheid bij het zoeken van de gave van de Heilige Geest tot uitdrukking te komen? Wij vinden in de Bijbel zes stappen, die ons wegwijs maken omtrent de gehoorzaamheid die tot de gave van de Heilige Geest leidt. Vandaag noem ik er vier.
Bekering en Doop
Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. (Handelingen 2:38)
De twee stappen die Petrus hier noemt, zijn ten eerste: Bekeer u; en ten tweede: Laat ieder van u gedoopt worden.
Bekering is een innerlijke verandering van hart en houding ten opzichte van God, die voor de zondaar de weg opent om met God verzoend te worden. Daarna is de doop een uiterlijke daad waardoor de gelovige getuigenis aflegt van de innerlijke verandering die door Gods genade in zijn hart heeft plaatsgevonden.
Dorst hebben
De derde stap op weg naar de volheid van de Heilige Geest wordt door Jezus genoemd in Johannes 7:37-38: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei Hij over de ​Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden.
Een essentiële voorwaarde om de volheid van de Heilige Geest te ontvangen, is hongerig en dorstig zijn. Heel veel belijdende christenen, die een goed en respectabel leven leiden, ontvangen nooit de volheid van de Heilige Geest, omdat ze er geen behoefte aan voelen. Zij zijn tevreden zonder deze zegen, en God laat hen zo.
Soms komt het voor, dat degenen die het ontvangen de gave van de Heilige Geest - vanuit menselijk oogpunt gezien - het minst lijken te verdienen, hem nu juist ontvangen, en degenen die het ‘t meest lijken te verdienen, juist niet. Dat wordt uitgelegd in de woorden van Lukas 1:53: Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden. God reageert op ons oprechte innerlijke verlangen, maar Hij is niet onder de indruk van onze vrome woorden…
Vragen
In Lukas 11:13 noemt Jezus de vierde stap naar het ontvangen van de Heilige Geest:
Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
Hier legt Jezus op Gods kinderen een verplichting om hun hemelse Vader te vragen om de gave van de Heilige Geest. Soms horen we christenen opmerkingen maken als bijvoorbeeld: ‘Als God wil dat ik de Heilige Geest heb, dan zal Hij mij die wel geven. Ik hoef Hem daar niet om te vragen.’ Die houding is echter niet Bijbels. Jezus leert heel duidelijk dat Gods kinderen hun hemelse Vader om deze speciale gave van de Heilige Geest moeten vragen.
Hemelse Vader, met heel mijn hart vraag ik U: vul mij met Uw Heilige Geest! Dompel mij onder zodat ik de kracht en leiding van Uw Geest elke dag ervaar en wandel in de werken die U heeft voorbereid. Amen.