Shop Doneer

Terugwinnen wat verloren is gegaan

Leestijd: 3 min.

In de komende overdenkingen wil ik twee grote thema's bij elkaar brengen. Het eerste thema - en dat zijn we al eerder tegengekomen - wijst Jezus Christus aan als de laatste Adam (1 Korinthiërs 15:45) en de tweede mens (vers 47). Ik legde uit dat in Gods eeuwige heilsplan Jezus het einde was van een oud ras en het begin van een nieuwe orde. Als de laatste Adam nam Hij de zonde, de overtreding, de veroordeling, en het totale falen van het ras van de eerste Adam op zich. Door Zijn verzoenende dood, heeft Hij geboet voor de schuld van heel Adams ras. En door Zijn opstanding in een nieuw leven, opende Hij de weg voor de inwijding van een heel nieuw menselijk ras, waarvan Hij het Hoofd is.

De apostel Petrus schreef:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. (1 Petrus 1:3)

Als we Hem volgen in Zijn dood en Zijn opstanding, door ons geloof en onze identificatie met Hem, worden we leden van dit nieuwe ras. Dit nieuwe ras heet de nieuwe mens (Efeze 2:15). Deze nieuwe mens is door God voorbestemd om het doel te vervullen waarin Adam had gefaald. Adam was geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, om Gods gelijkenis aan de schepping te laten zien en namens Hem Gods autoriteit uit te oefenen in de schepping. Toch verloor Adam zijn heerschappij en werd een slaaf van satan en de zonde, toen hij aan de duivel méér gehoorzaam was dan aan God.

De twee thema's komen samen... Het eerste thema is: Terugwinnen wat verloren is gegaan.

Het is belangrijk om te erkennen dat Jezus volledig heeft afgerekend met het juridische probleem van Adams mislukking. Toen Jezus na Zijn opstanding verscheen en Zichzelf openbaarde aan Zijn discipelen, zei Hij:

Mij is gegeven alle macht... (Mattheüs 28:18)

Eigenlijk zei Hij: ‘Wat jullie verloren zijn, heb Ik teruggewonnen... Op basis daarvan zei Hij vervolgens:

Ga dan heen, onderwijs al de volken... (Mattheüs 28:19)

Met andere woorden: ‘Wees de beheerders van Mijn autoriteit. Laat Mijn kracht zien. Vervul Mijn doel. Ik ga terug naar de hemel. In Mijn plaats zal Ik jullie een andere Trooster zenden: de Heilige Geest. En wanneer jullie Hem ontvangen in Zijn macht, zullen jullie onder Zijn leiding verdergaan om te bereiken wat bij de eerste Adam mislukte. Jullie zullen Mijn zichtbare vertegenwoordigers zijn. Jullie zullen, net als Ik, kunnen zeggen: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’. Zoals Ik kwam om de wil van Mijn Vader te doen, zullen jullie gaan om Mijn wil te doen. Zoals Ik getuigde van de Vader dat Hij het was Die in Mij is en deze werken deed, zo zullen jullie van Mij getuigen dat Ik het ben in jullie, Die deze werken doet. Zoals ik getuigde van de Vader dat ik niet Mijn eigen woorden sprak maar de woorden die de Vader Mij gaf, zo zullen jullie getuigen: ‘We spreken niet onze eigen woorden, maar de woorden die Christus ons gaf.’ Dit is Mijn plan: Zoals Mijn Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook jullie.’ (Zie Johannes 5:30; 12:49; 14:9-10, 12, 16-17; 20:21)

Als discipelen van Jezus zijn wij Zijn ambassadeurs - vertegenwoordigers van Hem. 2 Korinthiërs 5:19 verwoordt deze waarheid:

God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

Vers 20 begint dan met:

Wij zijn dan gezanten namens Christus...

Wij zijn de vertegenwoordigers van Jezus Christus, met speciale autoriteit, gezonden door de hemelse regering, om de hemelse wil te vervullen hier op aarde! Morgen zullen we het tweede thema verder bekijken.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U voor het grote voorrecht dat ik een ambassadeur, een gezant, een gezondene van U mag zijn, om namens Uw hemelse regering te helpen U wil te vervullen hier op aarde! Doordring mij diep van deze roeping Heer, en laat me functioneren in Uw bovennatuurlijke kracht! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

BULGARIJE

  • Voor deze maand staat de lancering van ons nieuwe Bulgaarse YouTube videokanaal op het programma. Bid om een geslaagd gebeuren.
  • Bid ook dat het drukken van de nieuwe Bulgaarse boeken Unshakable Hope (over onze vast hoop) en Keys to Successful Living (sleutels voor een geslaagd leven) vlot verloopt.