Shop Doneer

Trouw in het kleine

Leestijd: 3 min.
Eén van Gods basishoudingen is oneindig oog voor kleine dingen en Jezus verwoordt dat als volgt: Als je trouw bent in kleine dingen, ben je ook trouw in grote dingen. En andersom: als je onbetrouwbaar bent in het kleine, kan ook het grote je niet worden toevertrouwd. God toetst altijd je trouw, en dat doet Hij allereerst in de kleine dingen. Als we de test van de kleine dingen niet goed doorkomen, dan kunnen we onszelf misschien met allerlei argumenten aanbevelen, we kunnen in eigen kracht de ladder van succes beklimmen en onszelf hoog aanslaan, maar we zullen nooit door God worden aanbevolen.

Ik heb opgemerkt dat slechts weinig christenen dit principe - dat God het kleinste detail van ons leven onderzoekt - echt begrepen hebben. Alleen wanneer we de toets van trouw in de kleine dingen doorstaan, is Hij bereid de volgende stap te zetten en ons een grotere verantwoordelijkheid toevertrouwen.
Dit principe vinden we terug in de gelijkenis van de talenten, in Mattheüs 25:14-29:

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. (We moeten altijd voor ogen houden dat God op een dag rekenschap aan ons zal vragen.) Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: ,,Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend." Zijn heer zei tegen hem: ,,Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. (Let hier op de volgorde: trouw in weinig, vervolgens aangesteld over veel...) Wees welkom bij het feestmaal van je heer." Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: ,,Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend." Zijn heer zei tegen hem: ,,Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'' Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: ,,Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.'' Zijn heer antwoordde hem: ,,Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. (NBV)

Waarom gebeurde dit? Omdat hij niet trouw was in het kleine. Hij dacht dat het er niet toe deed. Maar de Heer hechtte er grote waarde aan. Het is opmerkelijk dat juist degenen met weinig talenten het meest de neiging hebben er te gemakkelijk over te denken en deze fout te maken. Laten we bedenken, of God ons nu weinig of veel talent gegeven heeft, dat God altijd waarde hecht aan datgene wat Hij ons toevertrouwt en wil dat we het gebruiken.

Heer, help mij om trouw te zijn in de kleine dingen, en alle talenten die U mij gegeven heeft, te ontwikkelen vanuit mijn relatie met U en de kracht die U mij geeft. Help mij om altijd voor ogen te houden dat U waarde hecht aan de talenten en mogelijkheden die U mij gegeven hebt, zodat ik er met vreugde mee kan werken om U - mijn Vader - blij te maken. Amen.