Shop Doneer

Uw koninkrijk kome...

Leestijd: 2 min.
Gods eerste prioriteit is de vestiging van zijn Koninkrijk, en dat zien we geïllustreerd in het Onze Vader. In Mattheüs 6:9-10 leert Jezus zijn discipelen hoe ze moeten bidden en geeft ze als het ware een soort voorbeeldgebed. Ik denk niet dat Hij bedoelde dat we altijd per se deze exacte woorden moeten bidden, maar volgens mij Hij zei eigenlijk: "Dit is het kader, dit zijn de prioriteiten..." En dan zegt Hij:
Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt...
We moeten allereerst onze relatie met God als onze Vader vaststellen; en opnieuw zien we dat God ons ziet in samenhang; Hij is niet alleen 'mijn' Vader, maar 'onze' Vader...
... Uw naam worde geheiligd...
Dit houdt in dat we ons vereenzelvigen met Gods doelstelling van zijn eigen glorie.
...Uw Koninkrijk kome...
Hiermee onderstrepen we Gods prioriteit voor wat de aarde betreft: God wil zijn Koninkrijk vestigen; en in hetzelfde vers gaat Jezus verder:
...Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Hier zien we dat op aarde de actie is. De activiteit stijgt niet op naar de één of andere zweverige, etherische sfeer. Nee, ons gebed brengt Gods Koninkrijk werkelijk naar beneden, hier op aarde en dat houdt in dat Gods wil gestalte krijgt hier op aarde, precies zoals Zijn wil gedaan wordt in de hemel. Geloof je dat Gods wil in jou net zo gedaan kan worden als in de hemel? Toch is dat wat Jezus hier zegt. Even verderop in Mattheüs 6 noemt Jezus deze prioriteit opnieuw, namelijk in vers 33:
Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
Het komen van Gods Koninkrijk moeten we dus als prioriteit nummer één plaatsen boven al onze persoonlijke ambitie, prioriteiten en behoeften. In het bijzonder heel wat fulltime dienstknechten van God zouden er goed aan doen zich meer bewust te zijn van deze belangrijke prioriteit. Maar feitelijk zijn we natuurlijk allemaal Gods dienstknechten, en dit is wat we allereerst moeten omarmen als prioriteit. Als we zeggen: Uw Koninkrijk kome, dan zeggen we tegelijkertijd: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde (dat is dus ook in jouw en mijn hart en leven).

Vader, dank U wel dat U mij altijd ziet in samenhang met Uw andere kinderen. En Heer, ik geloof inderdaad dat Uw wil in ons leven, ook dat van mij, hier op aarde precies zo gedaan kan worden als in de hemel. Ik maak daar mijn prioriteit van, zodat Uw naam verheerlijkt wordt! Amen.