Shop Doneer

Vader, Zoon en Geest - allemaal betrokken!

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we de diagnose van ons probleem: zonde. Maar God zij dank wijst de Bijbel niet alleen de zonde aan als diagnose van ons probleem, ze voorziet ook in Gods volmaakte oplossing: het kruis. Als ik het heb over het kruis, dan bedoel ik niet een stukje metaal of hout dat mensen om hun nek hangen of aan de muur van hun kerk, hoewel ik daar niets tegen heb. Als ik spreek over het kruis, dan heb ik het over het offer dat Jezus daar bracht ter wille van ons. Het grootste deel van de christenen beseft waarschijnlijk niet ten volle dat wat aan het kruis gebeurde, een offer was. Om dit te onderbouwen, zullen we kijken naar drie gedeelten uit de Hebreeënbrief. Hierin komt het kruis steeds opnieuw naar voren als een offer.

In Hebreeën 7:27 vergelijkt de schrijver Jezus met de priesters in het Oude Testament. Hij zegt daar:

Hij behoeft niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden te brengen, en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij zichzelf ten offer bracht.

De hogepriester bracht offers, maar aan het kruis offerde Jezus zichzelf. Beter gezegd: Hij was zowel de priester als het offer. Als priester bracht Hij het offer, maar tegelijk was Hij zelf het slachtoffer, en offerde Hij zichzelf op. Slechts één priester was goed genoeg om dat offer te zijn, en slechts één offer zou aanvaardbaar zijn voor God. In Hebreeën 9:13,14 zien we een contrast met het Oude Testament:

Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Merk op dat Jezus zichzelf door de eeuwige Geest als een smetteloos offer aan God aanbood. Dit verwijst naar de Heilige Geest, wiens aandeel in het offer essentieel was. In feite ontdekken we dat iedere persoon van de Goddelijke Drie-eenheid persoonlijk betrokken is bij elke hoofdfase in de verlossing van de mensheid. Hun betrokkenheid in de opeenvolgende fasen ziet er als volgt uit:

  • Vleeswording: De Vader liet de Zoon vlees worden in de schoot van Maria door de Heilige Geest (zie Lukas 1:35).
  • Doop in de Jordaan: De Geest daalde neer op de Zoon, en de Vader sprak Zijn goedkeuring uit vanuit de hemel (zie Mattheüs 3:14-17).
  • Openbare bediening: De Vader zalfde Zijn Zoon met de Geest (zie Handelingen 10:38).
  • De kruisiging: Jezus offerde zichzelf aan de Vader door de Geest (zie Hebreeën 9:14).
  • De opstanding: De Vader wekte de Zoon op door de Geest (zie Handelingen 2:32 en Romeinen 1:4).
  • Pinksteren: De Zoon ontving de Geest van Zijn Vader, en stortte deze vervolgens uit op Zijn discipelen (zie Handelingen 2:33).

Iedere persoon van de Drie-eenheid - en ik zeg dit met eerbied - was jaloers om Zijn deel te hebben in de verlossing van jou en mij, en de hele mensheid. Jezus als priester en tegelijkertijd het offer (zonder vlek of rimpel), gaf zichzelf door de eeuwige Geest aan de Vader. Hij was volmaakt zuiver - het enig aanvaardbare offer, omdat Hij de enige was zonder zonden.

Gebed van de dag

Vader, Heer Jezus en Heilige Geest, ik dank U uit het diepst van mijn hart voor Uw heerlijke, volmaakte Masterplan, waardoor ook ik rein en heilig voor U mag staan, alleen maar door de diepe weg die U bent gegaan! Ik prijs U en dank U! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.