Shop Doneer

Van bovenaf én van binnenuit

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 138

Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.
(Markus 1:8)
Van bovenaf én van binnenuit
Er is geen menselijke taal die helemaal volledig kan verwoorden wat de verschillende stadia en aspecten van een machtige en bovennatuurlijke ervaring als de doop in de Heilige Geest zijn, maar misschien is het verhelderend om een beeld te ontlenen aan het Oude Testament.
We lezen dat in de dagen van Noach de hele wereld werd bedolven door de zondvloed. God laat bij het ontstaan van deze vloed twee verschillende, maar elkaar aanvullende gebeurtenissen plaatsvinden: In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet.(Genesis 7:11)
Dit verslag laat zien dat de wateren van de vloed kwamen uit twee bronnen. Van binnenuit: Op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten. En van bovenaf: ...en werden de sluizen van de hemel opengezet, en de regen stroomde neer.
We moeten in het oog houden dat de zondvloed in Noachs tijd een vloed was van Gods toorn en oordeel. De vloed waarin de Nieuwtestamentische gelovige wordt ondergedompeld is er een van goddelijke genade, heerlijkheid en zegen. Als we dit in gedachten houden, dan kunnen we opmerken dat de ervaring van de Nieuwtestamentische gelovige die de volheid van de Heilige Geest ontvangt, dezelfde twee aspecten vertoont als die we lezen in het verslag van de zondvloed: Van binnenuit worden de bronnen van de grote diepte in de persoonlijkheid van de gelovige zelf opengebroken en stroomt er een machtige stortvloed van zegen en kracht uit zijn binnenste. Van bovenaf worden de sluizen van Gods genade boven de gelovige geopend en vanuit deze geopende sluizen wordt er een stortvloed van heerlijkheid en zegen over hem uitgegoten, zodat zijn hele persoonlijkheid onder deze stromen bedolven wordt. Hier is geen sprake van twee afzonderlijke ervaringen. We kunnen eerder spreken van twee verschillende, elkaar aanvullende facetten, die samen een volledig beeld geven van deze ene ervaring.
Iemand zou kunnen tegenwerpen, dat het moeilijk te begrijpen is hoe de gelovige van binnenuit vervuld kan worden met de Heilige Geest, en op hetzelfde moment van buitenaf in de Heilige Geest wordt ondergedompeld. Zo’n tegenwerping kan ons echter in werkelijkheid alleen maar helpen om de beperktheid van onze menselijke taal te illustreren en ons begrip. We zouden een soortgelijke tegenwerping kunnen maken tegen uitspraken als die van Jezus Christus zelf: dat Hij in de Vader is en de Vader in Hem. Of dat Christus in de gelovige is en de gelovige in Christus.
Wanneer mensen - door ons beperkte vermogen om dingen te bevatten en uit te drukken - toch bezig blijven met discussiëren over een bovennatuurlijke ervaring als deze, dan is het volgende korte antwoord van een Schots evangelist nog het best op z’n plaats: ,,It’s better felt, than telt! (oud-Engels voor ‘told’)’’ (‘Het is makkelijker te voelen dan te vertellen!)

Dank U Heer, dat U ook mij die persoonlijke, bijzondere ervaring wilt geven van hemelsluizen die opengaan doordat Uw Heilige Geest mij van bovenaf overstroomt en Uw kracht geeft. Ik geef mij helemaal aan U over, om door de verandering in mijn leven een getuige van U te zijn! Amen.