Shop Doneer

Van gedachten, naar spreken, naar handelen...

Leestijd: 3 min.
Een ander Bijbels woord dat met bekering in verband staat, is 'meditatie'. In de bijbel betekent dit woord eigenlijk 'leren denken op Gods manier'. Meditatie opent de deur naar Gods gunst en zegen. In Jozua 1:8 zei God tegen Jozua:
Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.(De NBV zegt hier: Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.)
Jozua's gedachten moesten vol zijn van Gods Woord. Hij moest voortdurend denken in de termen van het Woord en het mocht niet wijken uit zijn mond; hij moest het dus voortdurend uitspreken met zijn mond en uitwerken in de praktijk. Maar het begon in zijn gedachten. De sleutel was dus de juiste meditatie; de juiste gedachte koesteren. De belofte die God verbindt aan het koesteren van de juiste gedachte is: want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Of zoals die andere vertaling het uitdrukt: Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.Hier zien we de cipres en de mirt in de plaats komen van de distel en doornstruik... Ook David, de psalmdichter, kende deze waarheid heel goed, gelet op zijn prachtige openingsverzen in Psalm 1:1-3:
Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.
(Opnieuw is her mooi om hier ook de NBV-versie weer te geven:) Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.
Er zijn dus drie dingen die deze man (of vrouw) niet moet doen. Hij moet niet wandelen in de raad (de ideeën, het denken) van de goddelozen, niet staan op de weg (het handelen) der zondaars en niet zitten in de kring (het spreken) van de spotters. Met andere woorden, hij moet zijn eigen gedachten en wegen verloochenen, en ze vervangen door Gods wegen en gedachten. Hoe? Door dag en nacht het Woord van de Heer te overdenken. Hij moet zijn hart en zijn gedachten vullen met Gods raad, Gods gedachten en Gods wegen. Als hij dit doet, ontvangt hij dezelfde prachtige belofte die we eerder zagen in Psalm 1:Want hij/zij is als een boom, geplant aan waterstromen, die vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Hij is altijd gezegend. Hij is altijd fris en verwelkt niet. Hij kent geen dorheid.De samenvatting van dit alles is die eenvoudige, prachtige zin:Alles wat hij doet, komt tot bloei (NBV).
Zou u, zou jij niet zo willen leven? God reikt ons hiervoor de sleutels aan.

Heer, geef mij een nieuwe, grotere honger naar uw Woord, zodat ik het bewaar in mijn hart, het niet wijkt uit mijn mond, en dat het mijn handelen voortdurend zal beïnvloeden. Ik prijs U, dat ik dan op mijn wegen mijn doelen zal bereiken en voorspoedig zal zijn...