Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Vanuit Jeruzalem de wereld in

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 195

En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
(Handelingen 4:33)
Vanuit Jeruzalem de wereld in
Gisteren lazen we hoe de doop in de Heilige Geest is als een persoonlijke brief aan ons uit de hemel, van de verheerlijkte Christus. Het is het bewijs dat Hij leeft en alle macht heeft!
In 1 Petrus 3:22 schrijft Petrus over Christus na Zijn opstanding: Die (Jezus) aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.
In dit verband moet ik denken aan een gesprek dat ik een keer had met een voorganger van een van de oudere denominaties, toen ik aan het hoofd stond van een Lerareninstituut in Oost–Afrika. Deze voorganger vroeg mij naar mijn persoonlijke ervaring van het ontvangen van de doop in de Heilige Geest. Hij duidde mijn vorm van ervaring aan met ‘Pinkstertic’ en het was duidelijk dat hij dit alles nogal wantrouwend beschouwde als het product van de een of andere nieuwe en excentrieke religieuze sekte.
‘O ja,’ zei hij, ‘dat begon, geloof ik, in Amerika. Dat komt uit de Verenigde Staten, nietwaar?’
‘O nee!’ antwoordde ik. ‘Daar maakt u een grote vergissing! Het begon in Jeruzalem en het is afkomstig uit de hemel!’
Zo is het met iedere gelovige die de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen zoals de eerste discipelen die hebben ontvangen op de Pinksterdag. Deze ervaring geeft hem een nieuw, rechtstreeks contact in twee richtingen: allereerst met de verheerlijkte Christus aan de rechterhand van de Vader in de hemel; ten tweede met de Nieuwtestamentische Gemeente zoals die in de stad Jeruzalem is begonnen en zoals die in het boek Handelingen staat beschreven.
De doop in de Heilige Geest geeft een nieuwe betekenis, een nieuwe realiteit, een nieuwe zekerheid, zowel wat de verheerlijking van Christus als het leven en de werkzaamheid van de nieuwtestamentische Gemeente betreft. Dingen die voorheen historische of leerstellige feiten waren, alleen maar door verstandelijk geloof aanvaard, worden voor iedere Geestvervulde gelovige opwindende, bruisende realiteiten in zijn eigen ervaring.
Dit komt overeen met wat vermeld staat in Johannes 7:39, dat in de dagen van Christus’ bediening op aarde de Heilige Geest er nog niet was, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
We hebben eerder al gezien dat de Heilige Geest niet eerder aan de Gemeente gegeven kon worden dan nadat Christus bij de Vader in de hemel verheerlijkt was. Alleen de verheerlijkte Christus zelf was het door de Vader geschonken privilege waardig, deze wonderbaarlijke gave te mogen geven. Het feit dat deze gave op de Pinksterdag aan de discipelen werd geschonken, was op zichzelf al het bewijs dat Christus verheerlijkt was.
Dank U wel, hemelse Vader, dat U ook mij die bijzondere volheid van Uw Geest dagelijks wilt laten ervaren. Dank U voor die trouwe, liefhebbende Helper, Trooster, Gids en Leraar, zoals de Heer Jezus Zelf de Heilige Geest heeft geïdentificeerd. Ik prijs U voor die geweldiger Ondersteuner! Amen.