Shop Doneer

Vast geestelijk voedsel om geestelijk volwassen te worden

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 28

Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.
(1 Thessalonicenzen 2:13)

Vast geestelijk voedsel om geestelijk volwassen te worden
Gisteren lazen we hoe Gods Woord voorziet in zuivere melk voor de pasgeboren geestelijke baby. Maar God wil niet dat christenen te lang in dit kinderlijke stadium zullen blijven. Terwijl zij beginnen op te groeien, biedt Gods Woord hen vaster voedsel. In Mattheüs 4:4 antwoordt Christus satan: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
Hiermee wil Christus zeggen dat Gods Woord geestelijk gezien te vergelijken is met brood in ons normale dieet. Het is het belangrijkste onderdeel van ons voedsel en een bron van kracht.
Het is veelbetekenend dat Jezus hier met nadruk zei: elk woord, dat uit de mond van God komt... Christenen die geestelijk volwassen willen worden, moeten leren de hele Bijbel te bestuderen; niet alleen een paar van de meest bekende teksten.
Naar verluidt las George Muller (een man die duizenden weeskinderen onderbracht en onderhield) meerdere malen per jaar de hele Bijbel door. Dat verklaart in hoge mate zijn geloofsoverwinningen en zijn vruchtbare bediening. Toch zijn er vele belijdende christenen die nauwelijks weten waar zij boeken als bijvoorbeeld Ezra of de kleine profeten kunnen vinden. Nog veel minder hebben zij ooit de boodschap van deze boeken bestudeerd. Het is daarom geen wonder dat zij geestelijk onvolwassen blijven.
Naast melk en brood voorziet Gods Woord ook in ‘vast voedsel’. Dit wordt beschreven in Hebreeën 5:12-14. De schrijver berispt hier de Hebreeuwse christenen van zijn tijd, omdat zij al vele jaren met de Schrift bekend zijn, maar nooit hebben geleerd enige studie van dat onderwijs te maken of het toe te passen:
Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de ​gerechtigheid, want hij is een ​kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.
Wat geeft dit ons een duidelijk beeld van zoveel christenen! Jarenlang bezitten zij een Bijbel en bezoeken zij de kerk, maar toch weten zij weinig van wat de Bijbel leert! Wat zijn ze zwak en onvolgroeid in hun eigen geestelijke ervaring. Wat zijn ze onmachtig om met een zondaar te spreken of om een pasbekeerde te onderwijzen! Na zoveel jaren zijn ze geestelijk nog zuigelingen, niet in staat ook maar iets van het onderwijs in zich op te nemen dat meer dan melk geeft!
Gelukkig is het niet nodig om in deze toestand te blijven! De schrijver van de Hebreeënbrief geeft ons de oplossing: door het gebruik de zintuigen oefenen. Regelmatige en systematische bestudering van de hele Bijbel zal onze geestelijke bekwaamheden ontwikkelen en ons volwassen doen worden.

Heer, dank U dat U mij wilt helpen die groei naar geestelijke volwassenheid zelf actief te stimuleren door Uw heerlijke, rijke Woord te bestuderen. Geeft U mij een nieuwe liefde voor en honger naar Uw Woord! Ik prijs U voor Uw Woord van leven. Amen.