Shop Doneer

Verbonden als familieleden

Leestijd: 2 min.
Want door Hem hebben wij beiden [Joden en Grieken] door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. (Efeze 2:18-19)

Wie Gods familie is, wordt bepaald door relatie met de Vader. In het Nieuwtestamentische Grieks is er een nauwe samenhang tussen de woorden ‘vader’ en ‘familie’ (ook wel ‘geslacht’). Het woord voor vader is ‘pater’ en het woord voor familie is ‘patria’, afgeleid van ‘pater’. Deze relatie wordt duidelijk naar voren gebracht in Paulus’ gebed in Efeze 3:14-15: Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt…

We zien hier een woordspeling met de woorden ‘vader’ en ‘(na)geslacht’ of ‘familie’. Naar God de Vader (pater) wordt ieder geslacht (patria) in de hemelen en op aarde genoemd. Nageslacht komt voort uit vaderschap. Dus nogmaals, doordat God onze Vader is, worden wij leden van Zijn familie.

Deze waarheid wordt door de schrijver van de Hebreeënbrief nog verder uitgewerkt:

Want om vele kinderen [gelovigen] in zijn luister te laten delen achtte God [de Vader], voor wie en door wie alles bestaat, het passend de grondlegger van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt [Jezus] en zij die geheiligd worden [de gelovigen] hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt Hij [Jezus] zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen wanneer Hij zegt [citaat uit het Oude Testament]: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’ (Hebreeën 2:10-12, NBV21)

In dit gedeelte vinden we een prachtige openbaring. Door Jezus heeft God ons Zijn kinderen gemaakt, en Jezus zelf is de eniggeboren Zoon van God de Vader; daarom erkent Jezus ons als Zijn broers en zussen, door onze relatie met de Vader.

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer Jezus, dat ik door Uw enorme offerdood aan het kruis, de Vader heb mogen leren kennen! Onvoorstelbaar, Heer, dat de God die hemel en aarde schiep, door U en in U mijn papa (mijn Abba) is geworden. Duizendmaal dank hiervoor, Heer Jezus! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.