Shop Doneer

Vergelijkbaar met drinken en vol worden

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 136

Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.
(Markus 1:8)
Vergelijkbaar met drinken en vol worden
Naast het werkwoord dopen, wordt in verband met de Heilige Geest in de passages die we de afgelopen dagen hebben gelezen, alleen het werkwoord drinken gebruikt. In 1 Korinthiërs 12:13 zegt Paulus (in de Engelse New King James Vertaling : ‘we have been all made to drink into one Spirit.’ (NKJV) Vertaald is dat: Wij hebben allen één Geest te drinken gekregen.
Het werkwoord ‘drinken’ gebruikt Jezus Christus ook zelf over de Heilige Geest in Johannes 7:37-39: En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Jezus vergelijkt hier de gave van de Heilige Geest met het drinken van water. Dit is weer in harmonie met de passage in Handelingen 2:4, waar gesproken wordt over de discipelen, die op de Pinksterdag in de bovenzaal waren, en waarvan gezegd wordt dat zij allen vervuld werden met de Heilige Geest.
Het stemt ook overeen met de verschillende passages in het boek Handelingen waar gesproken wordt over gelovigen die de Heilige Geest ontvangen. In Handelingen 8:15-17 gaat het bijvoorbeeld over de Samaritanen die tot bekering gekomen waren door de prediking van Filippus, en we lezen daar dat de apostelen Petrus en Johannes later vanuit Jeruzalem tot hen gezonden werden: En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (...) Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.
En opnieuw lezen we in Handelingen 10:47 dat Petrus, wanneer hij spreekt over de mensen in het huis van Cornelius op wie zojuist de Heilige Geest was gevallen, zegt: Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?
Even verderop, in Handelingen 19:2, vraagt Paulus aan de discipelen die hij in Efeze ontmoet: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?
In al deze passages duidt het gebruik van uitdrukkingen als ‘drinken van de Heilige Geest’, ‘vervuld worden met de Heilige Geest’, ‘de Heilige Geest ontvangen’, op een ervaring waarbij de gelovige de volheid van de Heilige Geest binnenin zichzelf ontvangt.

Heer Jezus, dank U wel dat U ook mij wilt vullen met Uw Heilige Geest, tot overlopen toe. Dank U wel dat ik iedere dag mag drinken van Uw Geest van leven, zodat mijn innerlijk vol is van Uzelf. Amen.