Shop Doneer

…verkocht onder de zonde, maar toen vrijgekocht!

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 110

U zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Mattheüs 22:37-39)
…verkocht onder de zonde, maar toen vrijgekocht!
De wet van Mozes kon zijn doel dus niet bereiken vanwege onze menselijke zwakheid. Paulus beaamt dit:
Zo is dan de wet ​heilig, en het gebod is ​heilig​ en ​rechtvaardig​ en goed. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de ​zonde. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de ​zonde, die in mijn leden is. (Romeinen 7:12, 14, 22-23)
De wet is rechtvaardig en goed. De mens die probeert naar de wet te leven, kan heel oprecht zijn in het erkennen van de wet in zijn pogingen om ernaar te leven. Maar ondanks dit alles belet de macht van de zonde in hem, en de zwakheid van zijn eigen, vleselijke natuur, hem voortdurend om naar deze maatstaven te leven.
Onder het Nieuwe Verbond leidt de genade van God in Jezus Christus de mens nog steeds naar hetzelfde doel - liefde tot God en liefde tot zijn naaste - maar stelt hem totaal nieuwe en andere mogelijkheden ter beschikking om het doel van liefde te bereiken. De genade begint met een wonderbaar werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovige.
Het gevolg van dit werk wordt ‘wedergeboorte’ genoemd, of ‘geboorte uit de Geest’. Deze ervaring wordt profetisch beschreven in Ezechiël 36:26, waar de Heer tot de kinderen van Israël zegt: Dan zal Ik u een nieuw ​hart​ geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het ​hart​ van steen uit uw lichaam wegnemen en u een ​hart​ van vlees geven.
De gevolgen van deze innerlijke verandering worden verder beschreven in Jeremia 31:31-33: Ik zal met Israël en Juda een nieuw ​verbond​ sluiten... Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun ​hart​ schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.(Tekst ingekort, red.)
Dit nieuwe verbond, dat hier door de Heer beloofd wordt, is het Nieuwe Verbond van de genade, door geloof in Jezus Christus, dat we tegenwoordig het Nieuwe Testament noemen.
Door dit Nieuwe Verbond wordt de natuur van de zondaar innerlijk volkomen veranderd. Het oude, stenen, onverschillige hart wordt weggenomen. Op die plaats wordt een nieuw hart en een nieuwe geest ingeplant. De nieuwe natuur is in harmonie met Gods natuur en Gods wetten.
Zo wordt het iets natuurlijks voor de mens die op deze wijze door Gods Geest is herschapen, om in Gods wegen te wandelen en Gods wil te doen. De koninklijke wet van de liefde wordt door de Geest zelf gegrift in het ontvankelijke hart van de gelovige en van hieruit wordt deze wet op een natuurlijke wijze in praktijk gebracht in het nieuwe karakter en de wandel van de gelovige.

Hemelse Vader, dank U wel dat U Zelf in mijn binnenste een heel nieuw hart en een nieuwe geest in mijn innerlijk heeft ingeplant. Ik prijs U dat ik daardoor niet meer hoef te leven naar het begeren van het vlees, maar mag leven vanuit de nieuwe mens die U mij gemaakt heeft… Halleluja! Amen.