Shop Doneer

Vertrouwen op de Heilige Geest

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 232


...nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden.
1 Petrus 1:12b

Vertrouwen op de Heilige Geest

De afgelopen twee weken hebben we gekeken naar de uitwerking die de doop in de Heilige Geest heeft op het leven en de aanbidding van een christelijke gemeenschap als geheel.
Deze en volgende week richten we onze aandacht op de speciale bediening van de prediker… Dat is de gelovige die door God geroepen is tot de levensbelangrijke bediening van de prediking van Gods Woord. De vragen waarop wij een antwoord zullen zoeken zijn:
1. Welke speciale resultaten worden er door de doop in de Heilige Geest bewerkt in de bediening van de prediker?
2. In welk belangrijk opzicht verschilt de bediening van een in de Heilige Geest gedoopte prediker van die van iemand die niet in de Heilige Geest gedoopt is?
Als we kijken naar de relatie tussen de Heilige Geest en de bediening van de prediker, dan is het goed om te beginnen met 1 Petrus 1:10-12:
Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. (NBV)
Hier herinnert Petrus de eerste gemeente aan het voorbeeld en de maatstaf die hun is voorgehouden door de predikers die hun de boodschap van het Evangelie hadden gebracht. Hij spreekt over degenen ...die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is. (HSV)
Deze woorden brengen duidelijk het belangrijkste facet naar voren, dat kenmerkend is voor de Nieuwtestamentische predikers. Zij vertrouwden niet in hoofdzaak op opleiding, of welsprekendheid, of natuurlijk talent; zij predikten door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is. Zij waren afhankelijk van de feitelijke, persoonlijke aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest, die in hen, door hen en met hen werkte. Daar rekenden zij op. Ieder ander middel en talent dat zij gebruikten, werd ondergeschikt gehouden aan deze ene besturende invloed - de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest.
Dank U wel Vader, dat U ons ook in deze tijd nog voedt en onderwijs geeft uit Uw Woord, door de werkzame kracht van Uw Heilige Geest! Help ons om Zijn richting en Zijn leiding voortdurend te verstaan, niet alleen als wij zelf prediken, maar ook als wij het Woord van anderen horen en ontvangen. Amen.