Shop Doneer

Verzoening met Israël

Leestijd: 3 min.


Gisteren keken we naar een profetie van Jeremia en een visioen van Zacharia over Israël in de eindtijd. In Zacharia 14:2–4 gaat het visioen verder:

Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden... Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden... Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan...

Opnieuw zien we hier dat het huidige tijdperk afgesloten zal worden met een gezamenlijke aanval van de heidense volkeren tegen Israël en Jeruzalem, maar dat de Heer Zelf tussenbeide zal komen om Israël te redden. Deze tussenkomst zal zijn hoogtepunt vinden in Zijn persoonlijke terugkeer op de Olijfberg – dezelfde plaats vanwaar Hij naar de hemel is opgevaren.

Als gevolg van deze laatste periode van nationaal gevaar en rampspoed, zullen alle opstandige elementen voorgoed uit Israël worden weggezuiverd, en degenen die deze laatste zuivering zullen overleven zullen dan gereed zijn om in berouw en nederigheid met hun God verzoend te worden. Deze laatste zuivering van Israël wordt beschreven in Ezechiël 20:37–38: Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden.

De hier gebruikte woorden ‘onder de herdersstok doen doorgaan’ verwijzen naar het proces waarmee een herder elk van zijn schapen individueel inspecteerde, alvorens het tot de kudde toe te laten. Als resultaat van dit proces zullen alle rebellen uit Israël uitgezuiverd worden en degenen die overblijven, zullen in een nieuw verbond in Jezus Christus worden gebracht.

De tussenkomst van de Heer tegen de onderdrukkende heidense naties, en Zijn uiteindelijke verzoening met Israël, wordt verder beschreven in Zacharia 12:9-10: Op die dag zal het gebeuren, dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Het is de Heer Zelf die hier in de eerste persoon over Israël spreekt, en Hij zegt: Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben... Hier zien wij een van de duidelijkste voorzeggingen in de hele Schrift van de verwerping en de kruisiging van Christus. Eindelijk zal Israël hun verschrikkelijke vergissing erkennen en met een grote rouwklacht en berouw met hun Messias verzoend worden, die zij zo lang hebben verworpen.

In het Nieuwe Testament wordt deze uiteindelijke verzoening van Israël met God door Paulus beschreven in Romeinen 11:26: En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor de uiterste, bijna onwaarschijnlijke precisie en accuratesse van Uw Woord! Dank U voor het heerlijke profetische gehalte van Uw Woord, zodat we het kunnen herkennen als we de beschreven gebeurtenissen letterlijk zien plaatsvinden. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN

Bid om de visie en de leiding van de Heer voor 2020 wat betreft het werk onder de studenten en hun leeftijdsgenoten; bid dat we voortdurend deel kunnen nemen aan evenementen voor de jeugd, waar Dereks onderwijsmateriaal kan worden weggegeven.

Weekvers: Mattheüs 25:31 & 33

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.