Shop Doneer

Vijf duidelijke veranderingen

Leestijd: 3 min.

In zijn analyse van de aard van het opstandingslichaam van de gelovige 1 Korinthiërs 15 (zie ook ons memorisatievers van deze week) eindigt Paulus met het noemen van een serie specifieke veranderingen die zullen plaatsvinden:

  1. Het huidige lichaam is vergankelijk – onderhevig aan afbraak – onderworpen aan ziekte, verval en ouderdom. Het nieuwe lichaam zal onvergankelijk zijn – vrij van al deze gebreken.
  2. Het huidige lichaam is sterfelijk – onderworpen aan de dood. Het nieuwe lichaam zal onsterfelijk zijn – niet kunnen sterven.
  3. Het huidige lichaam is een lichaam van oneer. In Filippenzen 3:21 wordt het beschreven als ‘ons vernederd lichaam’. Een meer letterlijke vertaling zou zijn: ‘het lichaam van onze vernedering’. Het huidige lichaam van de mens is het resultaat van zijn zonde en ongehoorzaamheid aan God. Het is een voortdurende bron van vernedering – een voortdurende herinnering aan de zondeval, en van de fysieke broosheid en gebrekkigheid die daar het gevolg van zijn. Het nieuwe opstandingslichaam zal echter een lichaam zijn van schoonheid en heerlijkheid, vrij van alle huidige beperkingen van de mens.
  4. Het huidige lichaam wordt in zwakheid aan het graf toevertrouwd. Het begraven ervan is de laatste erkenning van de schuld van de mens aan de dood; het is de diepste belijdenis van de zwakheid van de mens. Maar door de kracht van de almachtige God zal het nieuwe lichaam uit het graf worden opgewekt, en de opstanding zal een getuigenis zijn van Gods almacht, die de macht van de dood en het graf zal verslinden.
  5. Het huidige lichaam is een ‘natuurlijk’ lichaam – letterlijk, een ‘ziels’ lichaam. (Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘natuurlijk’ is psychikos, dat rechtstreeks is afgeleid van ‘psyche’, het woord voor ‘ziel’.)

Volgens het originele scheppingspatroon van God moest de mens een drie-enig wezen zijn, bestaande uit geest, ziel en lichaam. De geest van de mens was in staat om directe communicatie en gemeenschap met God te hebben, en was bedoeld om te heersen over de lagere elementen van de menselijke natuur – de ziel en het lichaam.

Als gevolg van het bezwijken voor de verleiding van de zonde, hebben deze lagere elementen van zijn natuur – de ziel en het lichaam – echter de overhand gekregen. Dit bracht verstrekkende verandering teweeg in zowel de innerlijke persoonlijkheid van de mens als in zijn fysieke lichaam. Zijn lichaam werd ‘ziels’. Voortaan waren zijn organen en hun functie overgegeven aan het uiten en bevredigen van de lagere begeerten van zijn ziel, maar niet meer in staat de hogere aspiraties van zijn geest tot uitdrukking brengen. In zeker opzicht is dit ‘zielse’ lichaam een gevangenis – een plaats waar de geest van de mens is opgesloten en beperkt.

Het nieuwe opstandingslichaam zal echter ‘geestelijk’ zijn. Het zal volkomen aangepast zijn om de hoogste aspiraties van de geest van de mens tot uitdrukking te brengen en te vervullen. Bekleed met dit nieuwe lichaam zal de geest opnieuw de heerschappij krijgen en zal de hele persoonlijkheid van de opgestane gelovige in harmonie en volkomenheid functioneren onder de heerschappij van de geest.

Gebed van de dag

Heilige, hoogverheven Heer, lezend hoezeer ons vergankelijke lichaam inderdaad ‘ziels’ is en de neiging heeft om samen met de wereld om ons heen voornamelijk te leven voor en vanuit de ziel, vraag ik U mij hiervoor te behoeden en mij waakzaam te maken om met de dingen van U, van boven, bezig te zijn. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NEDERLAND

  • Begin deze maand is weer een nieuwe online cursus begonnen. Hij is gebaseerd op Dereks boodschap: ‘Besef je hoe waardevol je bent?’ Er zijn zoveel mensen die hulp zoeken om vrij te komen van schaamte en schuld. Bid dat de levens van de deelnemers aan deze cursus zullen veranderen, doordat ze een dieper begrip krijgen van Gods liefde voor hen.
  • Bid dat de Kerk in Nederland en België vasthoudt aan het Woord van God. Veel christenen in deze landen ondersteunen DPM op royale wijze.

Weekvers: 1 Korinthiërs 15:42-44

Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt.Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.