Shop Doneer

Volkomen redding

Leestijd: 1 min.
De wedergeboorte is letterlijk een levensbelangrijke ervaring. Als we niet opnieuw geboren worden, kunnen we het koninkrijk van God niet zien en niet binnenkomen (zie Johannes 3:3-5). Toch is het geen eenmalige ervaring; redding of verlossing is een doorgaand proces. Een deel van de verlossing is de doop in water. Ik wil geen controverse ontketenen, maar je kunt best wedergeboren worden zonder gedoopt te worden. Als je echter blijvend gered wilt worden, is de doop daar wel een onderdeel van:Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden(Markus 16:16, NBG).Gered worden betekent meer dan dat je ziel wordt klaargemaakt voor de eeuwigheid. Iemand zei eens: ,,Het evangelische idee van redding is dat zielen worden voorverpakt om naar de hemel te gaan." In zekere mate klopt dit, alleen redding omvat nog veel meer dan een soort voorverpakking voor de eeuwigheid in de hemel.Ik wil je graag meenemen naar een vers uit het Nieuwe Testament, waarin de schrijver het Griekse woord sozo gebruikt, een woord dat doorgaans wordt vertaald met 'redding' of 'verlossing'. Als we dit woord bekijken op verschillende plaatsen waar het wordt gebruikt, krijgen we een completer beeld van wat redding allemaal inhoudt.Het evangelie van Matteüs gaat over Jezus' bediening aan de zieken:En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij Hem die er slecht aan toe waren; en zij smeekten Hem, alleen maar de zoom van zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die Hem aanraakten, werden gezond (14:35,36).Het Griekse woord dat hier vertaald wordt met 'gezond' is sozo, maar het wordt voorafgegaan door een Grieks voorzetsel dat 'volkomen' of 'volledig' betekent. Volkomen gered worden is dus ook volkomen genezen zijn. Dit vers heeft dus niet alleen betrekking op de ziel, maar ook op het lichaam - dus op degenen die ziek zijn. Iedere persoon die Jezus aanraakte, werd volkomen gezond. Hoe volkomen is onze verlossing?

Heer Jezus, dank U voor uw werk aan het kruis. Ik begrijp dat volkomen redding ook volkomen gezondheid inhoudt. Dank U Jezus, dat U ook voor mij volkomen redding bewerkte, naar geest, ziel en lichaam. Jezus werd verwond, zodat ik genezen kan worden. Amen.