Shop Doneer

Voorbereiding op Christus

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 101

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.
(Galaten 3:24)

Voorbereiding op Christus
Het derde doel waarvoor de wet werd gegeven, was de voorzegging en voorafschaduwing van de Verlosser die komen zou. Door middel van de wet werd dit op twee belangrijke manieren gedaan: de Verlosser werd voorzegd door regelrechte profetie en de typen en ceremoniën van de wet waren voorafschaduwingen van Hem.
Een voorbeeld van profetie, binnen het kader van de wet, vinden we in Deuteronomium 18:18-19: Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen.
In Handelingen 3:22-26 haalt Petrus deze woorden aan en stelt: de Profeet die door Mozes in de wet is voorzegd, is in de persoon van Jezus in het Nieuwe Testament verschenen.
In de offers en voorschriften van de wet komen vele typen voor die Jezus Christus profetisch voorafschaduwen als de Verlosser die komen zou. In Exodus 12 bijvoorbeeld is de inzetting van het Paaslam een profetische voorafschaduwing van de verlossing door geloof in het verzoenend bloed van Jezus Christus.
Johannes de Doper introduceerde Jezus aan Israël met de woorden: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Zie Johannes 1:29.) Door de vergelijking van Christus met een offerlam werd het volk van Israël ertoe geleid in Hem degene te zien die ‘ge-voorafschaduwd’ was door alle instellingen voor de offers in de wet.
Dit doel van de wet wordt samengevat in Galaten 3:23-24; Voordat het geloof (in Jezus Christus) echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.
Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘leermeester’ duidt op een wat oudere slaaf van een welgesteld man, wiens speciale verantwoordelijkheid het was om de eerste basiszaken te onderwijzen aan de kinderen van zo’n rijke man, en ze daarna elke dag naar school te brengen, waar ze meer gevorderd onderricht konden ontvangen.
Op een soortgelijke manier gaf de wet aan Israël het eerste basisonderricht over Gods fundamentele voorwaarden voor gerechtigheid. Daarna was ze een middel om hen ertoe te leiden hun geloof op Jezus Christus te stellen en de les van de ware gerechtigheid te leren, die door het geloof alleen is, zonder werken van de wet.
Zoals de opvoedende taak van de slaaf voltooid was zodra hij de kinderen had overgegeven aan de zorg van de volledig bevoegde onderwijzer op school, zo was de taak van de wet voltooid nadat Israël eenmaal tot de Messias was geleid en zij door de wet tot het inzicht waren gekomen dat ze verlossing nodig hadden door geloof in Hem.


Dank U wel Heer Jezus, dat U voortdurend werkzaam bent in mijn leven door Uw Heilige Geest, zodat ik niet krampachtig hoef te proberen om gerechtigheid te ‘verdienen’ door de wet, maar dat Uw Heilige Geest mij dag-aan-dag leidt in de volle waarheid! Amen.