Shop Doneer

Voortdurend stromende liefde

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 111

U zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Mattheüs 22:37-39)
Voortdurend stromende liefde
We beginnen vandaag met het lezen van Romeinen 8:3-4: Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
De wet kon Gods maatstaf van gerechtigheid niet bewerken. Niet omdat de wet op enig punt verkeerd zou zijn, maar alleen door de zwakte van onze menselijke, vleselijke natuur. Onder de genade verandert de Geest van God de vleselijke natuur van de mens en vervangt die door een nieuwe natuur, een natuur die in staat is Gods liefde te ontvangen en uit te dragen.
We zouden het belangrijkste verschil tussen de werking van de wet en de werking van de genade op deze wijze kunnen aangeven: De wet is afhankelijk van de eigen mogelijkheden van de mens en werkt van buitenaf. De genade is afhankelijk van het wonderbare werk van de Heilige Geest, en werkt van binnenuit.
Een belangrijke en kenmerkende openbaring van het Nieuwe Testament is dat het mensenhart alleen onder de wet van de goddelijke, volmaakte liefde kan komen door de werking van Gods eigen Heilige Geest. In Romeinen 5:5 zegt Paulus: En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
Let erop dat het geen menselijke liefde is, in wat voor mate of in welke vorm dan ook, maar dat het de liefde van God is - Gods eigen liefde - die de Heilige Geest in onze harten kan uitstorten.
Deze liefde van God, die uitgestort wordt in het mensenhart door Gods Geest, brengt, wanneer zij volkomen geworden is, de negenvoudige vrucht van de Geest voort. Deze vrucht van de Geest is de liefde van God die in elk aspect van het menselijk karakter en gedrag openbaar wordt. Dit beschrijft Paulus in Galaten 5:22-23: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.
Nogmaals benadrukt Paulus dat het leven waarin de goddelijke liefde volkomen geopenbaard wordt in deze negenvoudige geestelijke vrucht, niet door enige andere wet bestuurd hoeft te worden. Daarom zegt hij:Daartegen richt de wet zich niet.
Deze wet van de liefde is dus het einde van alle andere wetten en geboden. Het is de volmaakte wet, de koninklijke wet, de wet van de vrijheid.

Dank U Vader, voor Uw koninklijke wet – de wet van volmaakte liefde van U en voor U - die door ons heen stroomt naar vele anderen. Dank U dat ik zo een koninklijke vertegenwoordiger mag zijn van Uw voortdurend vloeiende liefde in de wereld om mij heen… Dank U voor die geweldige genade! Amen.