Shop Doneer

Vooruit, niet achteruit

Leestijd: 2 min.

Denk nog eens terug aan die tekst in 2 Timotheüs 1:7:

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en ​liefde​ en bezonnenheid.

Als we wandelen in de Heilige Geest en vol zijn van Hem, dan is er afgerekend met vreesachtigheid. Er is simpelweg geen plaats meer voor. De Heilige Geest is de Geest van kracht, liefde en een gedisciplineerd gedachtenleven. Hij drijft de geest van vreesachtigheid uit. Het derde principe uit het leven van Jozua is ook erg belangrijk. We moeten vooruit en niet achteruit. We moeten ons niet richten op zelfbescherming en zelfbehoud, maar we moeten ons richten om vooruit te gaan in de wil van God. In dit verband wil ik de laatste woorden die Jezus tot Zijn discipelen sprak graag met je delen:

En ​Jezus​ kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de ​Heilige​ Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. ​Amen. (Mattheüs 28:18-20)

De basis van deze opdracht is het gegeven dat Jezus nu is verhoogd tot Koning der koningen en Heer der heren. Hij zit aan de rechterhand van God. Alle macht is aan Hem gegeven. Deze belofte wordt aan jou en mij gegeven. Als we uitgaan in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht, als we onze gedachten en onze ogen erop richten, zullen we de wil van God gaan doen. We zullen niet bang zijn, we zullen ons niet terugtrekken, we zullen ons er niet op richten onszelf te beschermen of ons eigen leven te behouden. We hebben een opdracht. Die opdracht is om dit evangelie van het koninkrijk naar alle volken der aarde te brengen en uit al deze volken discipelen te maken. We hebben de autoriteit van Jezus Zelf achter ons staan. Jezus op de troon overschaduwt ons, Hij beschermt ons, Hij voorziet voor ons en Hij doorgrondt ons, maar alleen als we in gehoorzaamheid uitgaan om Zijn opdracht te volbrengen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat een ontdekking dat de veiligheid die ik in dit leven kan vinden, samen lijkt te hangen met de algemene grote opdracht die U aan al Uw kinderen gaf, en de specifieke opdracht die U daarin heeft voor mij. Help mij Heer, mij uit te strekken naar dit plan en zo echte, blijvende veiligheid te vinden. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ANGOLA

Bid om de benodigde financiën voor het drukken van Fundament van geloof door bijbelstudie, voor verspreiding in Angola; bid dat het een krachtig werktuig zal zijn, in het bijzonder voor nieuwe gelovigen.