Shop Doneer

Vrucht of gave

Leestijd: 4 min.

In de afgelopen dagen hebben we de gave van geloof besproken. De komende dagen zullen we kijken naar geloof als vrucht.

Galaten 5:22‑23: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

De zevende vorm van vrucht die hier genoemd wordt is geloof. Voordat we deze specifieke vorm van vrucht gaan bestu­deren, is het nuttig om eerst het verband te bekijken tussen gave en vrucht in het algemeen. Wat is het verschil ­tussen die twee?

Een goede manier om het verschil in beeld te krijgen, is een kerstboom en een appelboom naast elkaar te zetten. Daarbij heb ik het over een kerstboom waar de cadeautjes in zijn gehangen. In het geval van de kerstboom wordt een gave door een enkele handeling in de boom gehangen en er ook weer uit verwijderd. Er is geen verband tussen de boom en de gave. De gave zegt ons dus niets over de aard van de boom waar ze in is gehangen.

Anderzijds is er wel een verband tussen een appel en de boom waar ze aan hangt. De aard van de boom bepaalt de aard van de vrucht, zowel wat de soort als de kwaliteit betreft. Een appelboom kan nooit een sinaas­appel voortbrengen. Een goede boom zal goede vruchten dragen; een slechte boom zal slechte vruchten dragen (zie Matth. 7:17‑20). De vrucht van de appelboom wordt niet voortgebracht door één enkele handeling, maar is het resultaat van een voortdurend groeiproces. Om de beste vrucht voort te brengen, moet de boom zorg­vuldig worden verzorgd. Dat vraagt tijd, bekwaamheid en arbeid.

Laten we deze eenvoudige vergelijking nu op het gebied van het geestelijke toepassen. Een geestelijke gave wordt door een enkele handeling ontvangen. Geestelijke gaven zeggen niets over de aard van de persoon die de gave gebruikt. Anderzijds geven geestelijke vruchten wel degelijk de aard weer van het leven waar ze uit voortkomen; vruchten komen uitsluitend als resultaat van een groeiproces.

Gaven drukken zich uit in mogelijkheden; vruch­ten drukken zich uit in karakter. Wat is belangrijker? Karakter zegt meer van de persoon dan mogelijkheden. Het gebruiken van gaven is namelijk slechts tijdelijk. In 1 Korinthiërs 13:8-13 zegt Paulus dat er een tijd komt dat gaven niet langer nodig zullen zijn. Maar karakter is blijvend. Het karakter dat we in dit leven ontwikkelen, is bepalend voor wat we in de eeuwigheid zullen zijn.

Overigens hoeven we niet het ene te kiezen ten koste van het andere. Gaven sluiten geen vruchten uit; vruchten sluiten geen gaven uit. Integendeel, ze zijn eerder bedoeld om elkaar aan te vullen. Gaven behoren karakter op een praktische manier tot uitdrukking te brengen. Dit zien we op een volmaakte manier geïllustreerd in Jezus Zelf. Zijn liefdevolle en vriendelijke karakter kwam op een volmaakte manier tot uitdrukking in Zijn gebruik van geestelijke gaven. We moeten Zijn voorbeeld volgen. Hoe meer we de eigenschappen van liefde, inleving en bewogenheid die zo karakteristiek voor Jezus waren, ontwikkelen, hoe meer we ook dezelfde gaven nodig zullen hebben om deze eigenschappen in de praktijk tot uitdrukking te brengen. Hoe vollediger we met deze gaven zijn toegerust, hoe groter onze bekwaamheid zal zijn om God de Vader te verheerlijken, precies zoals Jezus dit deed.Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor Uw volmaakte voorbeeld van het samengaan van de gaven en de vruchten. Ik strek mij uit naar de groei van de vrucht van de Geest, door open te staan voor de leiding van de Heilige Geest. Daarnaast strek ik mij ook uit naar de gaven van de Geest, waarmee ik de mogelijkheid ontvang om de Vader te verheerlijken. Vader, wat heeft U toch volkomen voorzien in alles wat ik nodig heb! Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

VIETNAM

Honderden Vietnamese boeken van Derek zijn verstuurd naar een netwerk van kerken en een bijbelschool in Hai Phong, en naar een andere kerk in Ha Noi. Bid dat dit materiaal op een verstandige manier verspreid zal worden, en er goed gebruik van wordt gemaakt om discipelschap te onderwijzen.


ZENDINGSVERSLAG VIETNAM

  • De situatie hier is erg moeilijk, maar we gaan door met het vertalen en verspreiden van Dereks boeken, en hebben kortgeleden ook twee evangelisatiediensten en twee seminars gehouden. God heeft in het bijzonder tijdens één van de colleges twee mannen aangeraakt die uit een bergstam kwamen. Toen ze weer thuisgekomen waren hebben ze drie kerken gesticht! Hoewel de kerken hier onderdrukking meemaken, gaan ze door in hun geloof, en velen van hen gebruiken Fundament van geloof door bijbelstudie om gelovigen te discipelen.
  • We hebben ongeveer 30 verschillende reacties gekregen nadat de mensen die seminars hadden bijgewoond Dereks boeken hadden gelezen. Voor velen van hen was dit de eerste keer dat ze Dereks onderwijs lazen. Zijn boek Van vloek naar zegen was voor hen een verbazingwekkend boek en velen zeiden dat ze erg gezegend waren omdat ze nu begrepen waarom dingen gebeurd waren in hun leven en hoe ze bevrijd konden worden.